Proces verbaal van het verhandelde bij de Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van Saturdag den 3 January 1835


De Raad door den Heere President geconvoceert zijnde waren alle de leden tegenswoordig, door den Heere President werd aan de Raad kennelijk gemaakt de terug komst van den wees Hendrik van der Landen die op den 28 December AP in stilte de kolonie had verlaten.

De Raad heeft hem aangeklaagde doen binnen staan om hem hierover te horen.
Zich aan misdaad van desertie hebbende schuldig gemaakt, was er niets ter zijner verontschuldiging in te brengen.

De Raad heeft hem doen buiten staan om over de aan hem op te leggen straf te delibereren.

Den aangeklaagde hebbende Art 3 van het Reglement van Tucht overtreden, vervat bij § 2 “Zich zonder verlof uit de kolonie te verwijderen”, waarop de straf vervat bij Art 4 is toegepast, en wel “Verwijdering uit de koloniën zonder verlof: hetzij die volvoerd en men van desertie terug gebragt is, hetzij die verhinderd is geworden. Opsluiting van een tot acht dagen in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood en bij herhaling met de boeyen aan.”

De Raad heeft den aangeklaagde met meerderheid van stemmen gecondemneert tot opsluiting in de strafkamer voor den tijd van vier agtereenvolgende dagen om den anderen dag te water en brood met de Boeijen aan, als zijnde herhaling van dezelfde misdaad (Zie Proces Verbaal van 22 November 1834

En is hier van Proces verbaal opgemaakt waar aan de Raad verlangd dat onverwijld Executie worde gegeven; den gecondemneerde hebbende doen binnen staan is dit hem voorgelezen en door de Heer President met alle de leden der raad ondertekend,

Waar op de raad is gescheiden na door den Heere President te zijn geadjourneerd tot eene volgende zitting.

Gedaan te Veenhuizen aan het 1e Gesticht op Dag, Datum en Jaar als aan de ommezijde is vermeld.
Poelman, adj dir
Laarman, onderdir
Kuipers onderdir
J: Danens
J. Meijer, zaalopziener

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1618

Notities bij het zittingsverslag