Proces verbaal van het verhandelde bij den Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van Saturdag den 19 September 1835


De Raad door den President geconvoceert zijnde waren alle de leden tegenswoordig.
Door den President werd ter tafel gebragt een aanklagt tegen de weezen Christiaan Munger en Carel Buges beschuldigd van ontvreemde van kaas van een wagen-

de  Raad heeft den aangeklaagde doen binnen staan om hen hier over te horen, daar zij op de daad waren betrapt hadden zij als overtuigd van de misdaad niets ter hunner Verontschuldiging in te brengen-

De Raad heeft hun doen buiten staan om over de aan hen op te leggen straf te Delibereren.

De Raad heeft na gedane deliberatien besloten zoo als dezelve besluit bij deze om de aangeklaagde

als hebbende Art 3 van het reglement van Tucht overtreden vervat bij § 8 “Ontvreemding, verwaarloozing en beschadiging van eens anders goed of dat der Maatschappij, tot welk laatste mede gerekend wordt te behooren de eigen kleeding der kinderen en de bij hen in gebruik zijnde koloniale goedere.” waarop bij meergemeld Reglement van Tucht en wel bij Art  4. Is toegepast  “Dubbele vergoeding van het ontvreemde en verwaarloosde uit zijn tegoed bij de Maatschappij, benevens opsluiting van één tot acht dagen in de strafkamer; om den anderen dag te water en brood, en bij herhaling met de boeijen aan”,

tot opsluiting in de strafkamer voor den tijd van vier dagen om den anderen dag te water en brood en hen te Debiteren ieder in het bijzonder op hun 1/3 te goed op oververdiensten bij de maatschappij voor de somma van Tachtig Cents, zijnde de dubbelde waarde van het ontvreemde.

Verlangende de Raad dat aan dit vonnis onverwijld executie zal worden gegeven waarop men de gecondemneerden heeft doen binnen staan. Zijnde hiervan Proces Verbaal op gemaakt en is na aan hen gedaane voorlezing dit door de leden der Raad met den President ondertekend.

Gedaan te Veenhuizen op dag en datum als boven is vermeld
J. Poelman, adj dir
Laarman, onderdir
Kuipers onderdir
J: Danens
J. Meijer
L. Coelen, secr.

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1618

Notities bij het zittingsverslag