Proces Verbaal van het verhandelde bij den Raad van Tucht voor Weezen, Vondelimngen en Verlatene Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van Saturdag den 19 September 1835


De Raad door den President geconvoceert zijnde waren alle de Leden tegenswoordig,

door den President werd aan de Raad kennelijk gemaakt eene bij hem ingekomen aanklagte tegen de wees Maartje Metzelaar de welke van de wees Maria Smit tijdens die in de Ziekenzaal was, eene rok zoude ontvreemd hebben.

De Raad heeft de aangeklaagde doen binnen staan om haar hier over te horen.
Daar men de gestolen rok bij haar had gevonden, en zij bekende die te hebben ontvreemd was er niets ter harer Verontschuldiging in te brengen.

De Raad heeft de aangeklaagde doen buiten staan.

Na gehoudene Deliberatien heeft de raad besloten zoo als dezelve besluit bij deze,  om de aangeklaagde te condemneren tot opsluiting in de Straf Kamer om den anderen dag te water en brood, en terug geving van de ontvreemde rok en wel naar aanleiding van Art 3 van het Reglement van Tucht Vervat bij § 8 “Ontvreemding, verwaarloozing en beschadiging van eens anders goed of dat der Maatschappij,  tot welk laatste mede gerekend wordt te behooren de eigen kleeding der kinderen en de bij hen in gebruik zijnde koloniale goederen”, waarop bij Art 4 van meergemeld besluit is toegekend de straf van “Dubbelde vergoeding van het ontvreemde, verwaarloosde of beschadigde uit zijn tegoed bij de Maatschappij, benevens opsluiting van één tot acht dagen in de strafkamer; om den anderen dag te water en brood, en bij herhaling met de boeijen aan.”

Verlangende de raad dat aan dit vonnis waar van Proces verbaal is opgemaakt, onverwijld Executie worde gegeven-

Men heeft de veroordeelde doen binnen staan en na aan haar gedane voorlezing van het vonnis is dit tegenswoordige door den President met alle de leden der raad ondertekend.

Gedaan te Veenhuizen op Dag en datum als boven is gemeld-
J. Poelman, adj dir
Laarman, onderdir.
Kuipers, ond.
J: Danens
J. Meijer
L. Coelen, secr.

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1618

Notities bij het zittingsverslag