Proces Verbaal van het verhandelde bij den Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van Saturdag den 7 November 1835


De Raad door den Præsident geconvoceert zijnde waren alle de Leden tegen woordig.

Door den Præsident werdt ter tafel gebragt eene bij hem ingekomen aanklagte van den zaalopziener A. Bak tegen de na te noemene weezen allen beschuldigd van ongehoorzaamheid en wel tegen
Christoffel Wijnants,
Barend Sluiter,
Jan van den Berg,
Jan Cornelis Straten,
Adrianus Veltman,
Fedde Geldersma,
Harings(??) Westra,
Lieve Kok,
Willem Bijlsma,
Pieter de Helder en
Maarten Bontekoe.

De Raad heeft de aangeklaagde doen binnen staan om hen hier over te horen.-

Het bleek uit hunne eige bekentenis en Overtuiging dat zij zich jegens genoemde hunne opziener ongehoorzaam en wederspannig hadden betoond en niets ten hunner verontschuldiging zijnde bij te brengen heeft de Raad hun doen buiten staan om over de hen op te leggen straf te Delibereren.-

Daar zij Art 3 van het Reglement van Tucht hebben overtreden en wel
    Jegens zijne Overheid
1 Ongehoorzaamheid, weerspannigheid of verzetting tegen zijnen zaalopziener, een der Onder-Directeurs, den Adjunct-Directeur en in het algemeen tegen elken ambtenaar, onder wiens op- of toezigt men werkzaam is
    waarop de straf bij Art 4 van meergemeld Regt is toegekend en wel
    Ongehoorzaamheid enz.
1. Opsluiting van een tot drie nachten in de strafkamer en bij herhaling van een tot acht dagen, om den anderen dag te Water en Brood-

Bij meerderheid van stemmen heeft de raad besloten zoo als dezelve besluit bij deze Voornoemde aangeklaagde te condemneeren tot opsluiting in de strafkamer voor den tijd van twee nagten.

Verlangende de Raad dat hier aan onverwijld Executie worde gegeven.

Men heeft de gecondemneerden doen binnen staan en is na aan hen gedane voorlezing dit tegenswoordige door den President met alle de Leden der raad ondertekend.

Gedaan te Veenhuizen op Dag en Datum als boven is gemeld.
Poelman, adj dir
Laarman Onderdir
Kuipers Ond
J: Danens
Meijer
L. Coelen, secr

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1618

Notities bij het zittingsverslag