Proces Verbaal van het verhandelde bij den Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van Saturdag den 7 November 1835


De Raad door den President geconvoceert zijnde waren alle de Leden tegenswoordig-

door den President werdt kennelijk gemaakt eene bij hem ingekomen aanklachte tegen de wees Jan Jansen als beschuldigd van het ontvreemden van een boezelaar van de wees Theodora Vrolijk

De raad heeft den aangeklaagde doen binnen staan om hem te horen, bekend hebbende dat hij zich aan deze ontvreemding had schuldig gemaakt, zoo heeft de Raad, daar er niets ter zijner Verontschuldiging konde worden toegepast, hem doen buiten staan om over de aan hem op te leggen straf te Delibereren

daar hij Art 3 van het Reglement van Tucht heeft overtreden en wel aldus omschreven

En Jegens anderen
8 Ontvreemding, verwaarloozing en beschadiging van eens anders goed of dat der Maatschappij,  tot welk laatste mede gerekend wordt te behooren de eigen kleeding der kinderen en de bij hen in gebruik zijnde koloniale goederen.-

zijnde hierop  de straf toegepast bij het 4e Art van gemeld Reglement en wel bij § 8
Ontvreemding, verwaarloozing en beschadiging van eens anders goed-
Dubbele vergoeding van het ontvreemde, verwaarloosde of beschadigde uit zijn tegoed bij de Maatschappij, benevens opsluiting van één tot acht dagen in de strafkamer; om den anderen dag te water en brood, en bij herhaling met boeijen aan.

De Raad heeft naar aanleiding van dit artikel besloten hem te condemneren tot opsluiting in de strafkamer voor den tijd van Drie dagen om den anderen dag te water en brood- en hem te debiteren voor een Guld zestig ct

Verlangende de Raad dat aan dit vonnis onverwijld Executie worden gegeven

De gecondemneerde hebbende doen binnen staan is dit aan hem voorgelezen-

Zijnde door den President met alle de Leden der Raad ondertekend.

Te Veenhuizen 1e Gesticht op dag en datum als boven is gemeld
Poelman, adj dir
Laarman, Onderdir
Kuipers, ond
J: Danens
Meijer

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1618

Notities bij het zittingsverslag