Proces Verbaal van het verhandelde bij den Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van Saturdag den 7 November 1835


De Raad door den President geconvoceert zijnde warewn alle de Leden tegenswoordig-

Door de President werd kennelijk gemaakt dat de weezen Christiaan Schreuder en Dirk Krijns de welken op den vijfden der Maand October JL zonder voorkennis de kolonie hadden verlaten en op gisteren echter kosteloos waren terug gebragt.

De Raad heeft de aangeklaagde doen binnen staan om hen te horen.
bekend hebbende dat zij met voorafgemaakte afspraak de kolonie hadden verlaten met voornemen van desertie-
zoo heeft men de aangeklaagde doen buiten staan om over de aan hen op te leggen straf te delibereren.-

De aangeklaagde Art 3 van het Reglement van Tucht hebbende overtreden

Jegens zijne Overheid
2. Zich zonder verlof uit de koloniën verwijderen waar op Art 4 van gedacht Reglement bij § 2 bepaald

Verwijdering uit de koloniën zonder verlof: hetzij die volvoerd en men van desertie terug gebragt is, hetzij die verhinderd is geworden.
Opsluiting van een tot acht dagen in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood en bij herhaling met boeyen aan-

Na aanleiding van het bepaalde besluit de raad met meerderheid van stemmen zoo als dezelve besluit bij deze om de aangeklaagden te condemneeren tot opsluiting in de strafkamer voor den tijd van 4 zegge vier dagen om den anderen dag te water en brood.

De Raad verlangd dat aan dit vonnis executie zal worden gegeven-

de gecondemneerde hebbende doen binnen staan is dit verbaal hen voorgelezen na alvorens te zijn getekend door den President met alle de leden der raad-

De raad wordt heden voor gescheiden verklaard na door den President te zijn geadjourneerd tot een volgende zitting.

Gedaan aan het 1e Gesticht te Veenhuizen op dag en datum als boven
J. Poelman, adj dir
Laarman
Kuipers, ond
J: Danens
Meijer
L. Coelen, secr.

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1618

Notities bij het zittingsverslag