Proces Verbaal van het verhandelde bij den Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van Saturdag den 14 November 1835


De Raad door den President geconvoceert zijnde waren alle de Leden tegenswoordig-

Door den President werdt ter tafel gebragt eene aanklachte gedaan door den Zaal op Ziener van der Meij de Bie tegen de weezen Antonie de Raaf, Arie van den Berg en Arend Verbeek beschuldigd van gepleegde baldadigheid op den avond van den 8 dezer.

De Raad heeft de aangeklaagde doen binnen staan om hen hier over te horen-

Daar zij halstarig bleven ontkennen niet schuldig te zijn aan de hier ten laste gelegde overtreding zoo heeft men hen doen buiten staan om de getuigen ten deze te horen de welke waren de weezen Maria Gerritsen, Maria Wijsenstijn en Grietje Heitman de welken men ieder afzonderlijk heeft gehoord-  en daarna in het bijzijn der aangeklaagde- aldus van de hen ten laste gelegde misdaad door getuigen overtuigd zijnde heeft men hen doen buiten staan om over de hen op te leggen straf te delibereren-

Daar zij Art 3 van het Reglement van Tucht hebben overtreden
    En jegens anderen
9. Vechten, slaan, schelden en baldadigheden begaan
    Waar op  Art 4 van meergemeld Reglement de straf toepast en wel bij § 9
Vechten, slaan, schelden en baldadigheden bedrijven
Opsluiting van één tot Drie nachten in de strafkamer en, bij herhaling, van één tot acht dagen, om den anderen dag te water en Brood-

Na gehouden deliberatien heeft de raad bij meerderheid van stemmen besloten om de aangeklaagde te condemneeren tot opsluiting van twee nagten in de strafkamer- de raad verlangd dat hier aan onverwijld executie worde gegeven.

Men heeft de gecondemneerden doen binnen staan en na gedane voorlezing is dit tegenswoordige door den President en alle de Leden der raad Ondertekend.

Te Veenhuizen 1e Gesticht op dag en datum als boven is gemeld.
J. Poelman, adj dir
Laarman
Kuipers, ond
J: Danens
Meijer
L. Coelen, secr.

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1618

Notities bij het zittingsverslag