Proces Verbaal van het verhandelde bij den Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van Zaturdag den 12e Maart 1836


De Raad door den President geconvoceert zijnde waren alle de Leden tegenwoordig

Door den President werdt aan de Raad kennelijk gemaakt een bij hem ingekomen aanklachte gedaan door de zaalopziener A. Bak tegen de wees Jan Maarten Bontekoe N. 1623 beschuldigd van de wees N. Schaafsma(??) door het werpen eener steen eene wond in het hoofd te hebben toegebragt.

De Raad heeft den aangeklaagde doen binnen  staan om hem hier over te horen.-

daar het uit zeine eigen bekentenis is gebleeken zoo meden uit zijn gehouden gesprek van het plegen dier misdaad dat hij zulks met voorbedachten rade heeft ten uitvoer gebragt en zich dus heeft schuldig gemaakt aan Moedwillige Verwondiging heeft de Raad hem doen buiten staan om over de aan hem op te leggen straf te delibereren.

Uit de Notulen van de Raad blijkt het dat tegen hem reeds twee vonnissen waren  uitgesproken – en wel bij Processen Verbaal van den 2  Mei en 7 November 1835 wegens verwaarloozing zijner kleeding stukken en ongehoorzaamheid

Wijders in aanmerking nemende de menigvuldige bij den Onder Directeur ????? ingekomen aanklachten tegen gemelde J. Bontekoe Zoo wegens Ongehoorzaamheid, Verregaande Onzindelijkheid, Verwaarloozing zijner Kleeding en Luiheid en daar meer gemelde J. Bontekoe geheel onvatbaar schijnt voor alle goede vermaningen, dus een Ongeschikt Voorwerp voor dit Gesticht.

Zoo heeft de Raad besloten zoo als dezelve besluit bij deze: op voordragt van den President besluit om aan de Permanente Commissie voor te slaan om den gedachte Jan Maarten Bontekoe van herwaarts te doen overzetten naar de Strafkolonie Ommerschans ter correctie

En zal onverwijld afschrift dezes worden gezonden naar de Permanente Commissie ter fine van Advys en Approbatie.

Zijnde hier van Proces Verbaal opgemaakt hetwelk door den president met alle de Leden der Raad is ondertekend, Bontekoe hebbende doen binnen staan en is hem dit door voorlezing bekend gemaakt.

Gedaan te Veenhuizen op dag datum als boven is gemeld

Poelman, adj dir
Laarman Onder dir
Kuipers Ond
A. Bak
Van der Mey de Bie

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1618

Notities bij het zittingsverslag