Proces Verbaal van het verhandelde bij den Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van Saturdag den 26 November 1836


De Raad door den President geconvoceert zijnde waren alle de Leden  tegenswoordig

De Raad werd door den President mede gedeeld de terug brenging van de wees Cornelis Zaal door den Policie dienaar der gemeente de Smilde.

En eene aanklachte tegen de weezen Hendrik Kuijper, Pieter van Busselen, Pieter den Helder, Pieter Drijfhoudt welke zich zonder voorkennis buiten de kolonie hadden begeven.

De Raad heeft hun ieder in het bijzonder doen binnen staan om hen ten deze te horen.

Cornelis Zaal bragt ter zijner Verschoning in dat de wees ?? Rosée hem had genoodzaakt, ja met slagen bedreigd dat hij voor hem een boodschap zoude doen, aan? zijn broeder …..Rosée welke op de Smilde dienstbaar was, dat hij het voornemen niet had gehad te ontvluchten, maar daar door de veldwachter was aangehouden die hem na herwaarts heeft opgebragt.

De Raad heeft hierop doen binnen staan genoemde Rosée de welke verklaard gemelde Cornelis Zaal te hebben uitgezonden.

De vier hier boven genoemde jongelingen buiten de gronden der Kolonie gevonden zijnde konden niets ter hunner Verschoning  in brengen.-

Nadat zij alle waren afgetreden is men overgegaan tot de deliberatien van hen op te leggen straf.

Daar zij allen Art 2 van het Reglement van Tucht hadden overtreden vervat bij § 2 Zich zonder verlof uit de koloniën verwijderen, waarop bij Art 4 § 2 de straf is bepaald
Verwijdering uit de koloniën zonder verlof: hetzij die volvoerd en men van desertie terug gebragt is, hetzij die verhinderd is geworden.
Opsluiting van een tot acht dagen in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood en bij herhaling met de boeyen aan.
 
te condemneren Cornelis Zaal en ?? Rosée tot opsluiting in de strafkamer voor vier dagen om den anderen dag te water en brood en hun tevens ieder te debiteren voor fl. 2,25 zijnde er betaald fl. 4,50 voor premie en transportkosten en laatstgenoemde wel omdat hij de aanleidende oorzaak is geweest van de verwijdering buiten de Colonie van C. Zaal.

H. Kuipers, P. van Busselen, P. de Helder en P. Drijfthoud, ieder voor drie dagen om den anderen dag te water en brood.

De Raad verlangd dat hier aan onverwijld Executie zal worden gegeven, na dat men de gecondemneerde heeft doen binnen staan is dit vonnis hun voorgelezen het geen door de President met alle de Leden der raad is ondertekend.

Te Veenhuizen op dag en datum als boven

Poelman, Pres
Laarman, ondrd.
Kuipers, Ond
A. Bak
Van der Meij de Bie
L. Coelen, secr.

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1618

Notities bij het zittingsverslag