Veenhuizen 1e Gesticht
Proces Verbaal van het verhandelde bij den Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij bovengemeld Gesticht

Zitting van Saturdag den 25 November 1837


De Raad door den President geconvoceert zijnde waren alle de Leden tegenswoordig.

Door den President werd ter tafel gebragt de terug brenging van den op den 11 Juny deses Jaars weggelopene en op den 11 September daar aan volgende als deserteur afgevoerde Franciscus de Vulder.

De Raad heeft de aangeklaagde doen binnen staan om hem ten deze te horen.

daar genoemde de Vulder voorbedachtelijk de kolonien had verlaten en niets ter zijner Verontschuldiging had in te brengen heeft men hem doen buiten staan om over de hem op te leggen straf te raadplegen.

Art 3 van het Reglement van Tucht Sub § 2 “Zich zonder verlof uit de koloniën verwijderen” door hem overtreden zijnde waar op onder Art 4 sub § 2 de straf is toegekend
Verwijdering uit de koloniën zonder verlof: hetzij die volvoerd en men van desertie terug gebragt is, hetzij die verhinderd is geworden.
Opsluiting van een tot acht dagen in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood en bij herhaling met de boeyen aan

Tengevolge dit artikel heeft de raad bij meerderheid van stemmen besloten zoo als dezelve besluit om meer genoemde Franciscus de Vulder) te condemneren tot opsluiting in de strafkamer voor den tijd van vier dagen om den anderen dag te water en brood en hem te debiteren op zijn 1/3 te goed bij de maatschappij voor een Somma van Een Gulden en Vijftig Centen wegens betaalde transportkosten.

De raad verlangd dat aan dit vonnis onverwijld Executie zal worden gegeven waar van Proces verbaal is opgemaakt.

De gecondemneerde hebbende doen binnen staan is dit vonnis hem voorgelezen.

Aldus gedaan te Veenhuizen 1e Gesticht op dag en datum als boven is gemeld.

Poelman, pres.
Textor, onderdir.
Kuipers
L. Vrieze, zaalopziener
L. Harmeling
L. Coelen, secr.

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1618

Notities bij het zittingsverslag