Proces Verbaal van het verhandelde bij den Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van Zaturdag den 4 Augustus 1838


De Raad door den President geconvoceert zijnde waren alle de Leden tegenswoordig.

Door den President werd aan de raad kennelijk gemaakt de terugbrenging van desertie van de wees Hendrik de Vries.
   
De raad heeft genoemde jongeling doen binnen staan om hem ten deze te horen.
Hij heeft bekend op den 10 Juni JL de Kolonie zonder voorkennis te hebben verlaten en zich eenige tijd te hebben opgehouden bij zekere P. Hartkamp te Kalksoord onder Steenwijk en daar niet langer kunnende verblijven zich had begeven naar de Smilde, ten einde hem ter overvoering naar dit gesticht vrijwillig aan te geven.- het geen ook blijkt uit de hier bij gevoegde Order van den Heere Burgemeester van Smilde dd 30 July 1838.

De Raad heeft den beschuldigde doen buite staan om over de hem op te leggen straf te Delibareren.-

Daar  hij Art 3 van het Reglement van Tucht had overtreden sub § 2 “. Zich zonder verlof uit de koloniën verwijderen.” waar op Art 4 van bovengemeld Reglement van Tucht de straf is bepaald     § 2 “Verwijdering uit de koloniën zonder verlof: hetzij die volvoerd en men van desertie terug gebragt is, hetzij die verhinderd is geworden.
Opsluiting van een tot acht dagen in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood en bij herhaling met de boeyen aan”

De raad heeft bij meerderheid van stemmen  den aangeklaagde gecondemneerd tot opsluiting in de strafkamer voor den tijd van acht dagen om den anderen dag te water en brood en hem te debiteren voor Een Gulden en Vijftig Centen wegens uitbetaalde transportkosten.

De raad heeft den gecondemneerde doen binnen staan en na aan hem gedane voorlezing is dit proces verbaal door den President met alle leden der raad ondertekend.

Gedaan te Veenhuizen op dag en datum als boven is gemeld.
Poelman, pres.
Textor
Kuipers
Meijer
J. van de Ven
L.Coelen, secr

Bijlage: Transportorder door burgemeester Smilde


Order

Burgermeester te Smilde;

Gehoort den veldwachter A.J. Stavast alhier voor ons brengende zekere jongeling met name Hendrik de Vries verklarende van nu ongeveer zeven weken gedeserteerd te zijn uit het 1e gesticht der Kolonie van weldadigheid te Veenhuizen en zich op heden vrijwillig bij den veldwachter voornoemd hebbende aangeboden om weder naar derwaarts te worden overgebragd.

Gelet op de hieromtrent bestaande verorderingen;

Gelast

den veldwachter voornoemd gemelde H. de Vries, op morgen te geleiden naar het vorenbedoelde 1e gesticht en te stellen ter dispositie aan den Heere Directeur aldaar: - zullende hij veldwachter van de voldoening dezes daar over/mee? moeten doen blijken.

Smilde, 30 Julij 1838
Burgermeester Kymmeld

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1618

Notities bij het zittingsverslag