Proces Verbaal van het verhandelde bij de Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van Saturdag den 26 January 1839


De Raad als nog vergaderd zijnde werdt door den president ter tafel gebragt eene bij hem ingekomen aanklagt tegen de wees Dirkje Vükes  wegens ontvreemding van twintig centen en jegens de wezen Christiaan Klets, en Barend van Leeuwen, de  eerste wegens het zoekmaken van een peije broek en de laatste van een id. buijs.

De raad heeft de aangeklaagd ieder in het bijzonder doen binnen staan om hen hier over te horen.

daar zij in hun verhoor bekende het hen ten laste gelegde overeenkomstig de waarheid was, heeft de Raad hen doen buiten staan om over de hen op te leggen straf te delibereren.

Daar zij zich allen aan Art 3 van het reglement van Tucht hadden schuldig gemaakt vervat bij § 8. Ontvreemding, verwaarloozing en beschadiging van eens anders goed of dat der Maatschappij,  tot welk laatste mede gerekend wordt te behooren de eigen kleeding der kinderen en de bij hen in gebruik zijnde koloniale goederen.- waar op de straf bij Art 4 van genoemd reglement onder § 8 is toegepast, “Ontvreemding, verwaarlozing en beschadiging van eens anders goed
Dubbelde vergoeding van het ontvreemde, verwaarloosde of beschadigde uit zijn tegoed bij de Maatschappij, benevens opsluiting van één tot acht dagen in de strafkamer; om den anderen dag te water en brood, en bij herhaling met de boeijen aan.”

tengevolge deze strafbepaling heeft de raad bij algemeene stemmen de schuldigen gecondemneerd tot opsluiting in de strafkamer voor den tijd van 8 dagen om den anderen dag te water en brood en op hun 1/3 te goed op oververdiensten te debiteren als

D: Vükes voor veertig centen. J. Klets voor vijf gulden en tien centen en B. van Leeuwen voor Zes gulden en dertig centen zijnde het dubbelde van het ontvreemde en verwaarloosde.

De raad verlangd dat aan dit vonnis onverwijld Executie zal worden gegegeven.-

De raad heeft de gecondemneerden  doen binnen staan, zijnde dit vonnis hen voorgelezen, waar van proces verbaal is opgemaakt en door de president met alle de leden der raad ondertekend.

Gedaan te Veenhuizen op dag en datum als boven is gemeld.

J. Poelman, pres
Textor   
Kuipers
L. Vrieze
H.F. Kalfs
L. Coelen, secr.

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1618

Notities bij het zittingsverslag