Proces Verbaal van het verhandelde bij den Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het 1e Etablissement te Veenhuizen

Zitting van Vrijdag den 3. January 1840


De raad door den President geconvoceert zijnde ware alle de Leden tegenwoordig-
Den President heeft ten gevolge Art 2 van het reglement van tucht voor weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen, behorende tot de Resolutie der Permanente Commissie der Maatschappij van Weldadigheid van den 8e July 1829 N. 19 de leden der raad Lourens Vrieze en Harmen Frans Kalff als zoo danig ontslagen en voor dit dienstjaar als leden der raad benoemd Arend van den Berg en Johan van de Ven, beide zaalopzieners.

Na dat de nieuw benoemde leden zitting in de Raad hadden genomen werd door den president de raad ter kennisse gebragt de terug brenging van desertie van de weezen Jan Bakker, Christiaan Kraan, en Egbert Kuiper.

De raad heeft de aangeklaagde doen binnen staan om hen ten deze te horen.
Daar zij met voorbedachte raden de koloniën hadden verlaten en zij niets ter hunner Verontschuldiging hadden in te brengen heeft de president hen doen buiten staan om over de aan hen op te leggen straf te delibereren.

Daar zij alle drie Art 3 van het reglement van Tucht hadden overtreden vervat sub § 2 Zich zonder verlof uit de koloniën te verwijderen waarop art 4 van meergemeld reglement de straf sub § 2 bepaald Verwijdering uit de koloniën zonder verlof: hetzij die volvoerd en men van desertie terug gebragt is, hetzij die verhinderd is geworden.
Opsluiting van een tot acht dagen in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood en bij herhaling met de Boeijen aan-

De raad heeft naar aanleiding van dit artikel met algemeene stemmen gecondemneerd- als
Jan Bakker en Christiaan Kraan tot opsluiting in de strafkamer voor de tijd van acht dagen om den andere dag te water en brood met de Boeyen aan als herhaling van dezelfde misdaad, en
Egbert Kuiper tot opsluiting in de strafkamer voor de tijd van acht dagen om den anderen dag te water en brood- en hun ieder solidair voor Drie Gulden en Zestig Centen wegens uitbetaalde transportkosten-

Verlangende den Raad dat aan dit vonnis Onverwijld Executie zal worden gegeven, waar van Proces Verbaal is opgemaakt het geen naar dat men de gecondemneerde had doen binnen staan naar gedane voorlezing door de president met alle de Leden der raad is ondertekend.

Gedaan te Veenhuizen als boven
J. Poelman, pres
A. Textor
Kuipers
AvdBerg
J. Van de Ven

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag