Proces Verbaal van het verhandelde bij den raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het 1e Etablissement te Veenhuizen

Zitting van Vrijdag den 4e September 1840 (a)


De raad door den President geconvoceert zijnde waren alle de Leden tegenswoordig.

Door den President werdt aan den raad kennelijk gemaakt eene aanklachte gedaan door de wijkmeester R. Oost tegen de weezen Cornelis van der Ree, Pieter Drijfhout en Jan Trompetter als zijnde door hem op de weg tusschen de Kolonie en Westervelde betrapt met een Zak inhoudende eenige ijzerwaren, die zij wilde gaan verkoopen
.
De raad heeft de aangeklaagden doen binnen staan om hen tegen den aanklager te horen.-

Zij bekenden het oud ijzer van de werf bij den Onder Directeur buiten te hebben genomen en zij van voornemen waren om dit te Westervelde te gaan verkoopen-

Daar er dus niets ter hunner Verschoning was bij te brengen, en de aanklachte conform de waarheid was, zoo heeft men de aangeklaagden doen buiten staan om over de aan hen op te leggen straf te delibereren.

Daar zij Art 3 van het Reglement van Tucht hadden overtreden vervat sub § 8 Ontvreemding, verwaarloozing en beschadiging van eens anders goed of dat der Maatschappij,  tot welk laatste mede gerekend wordt te behooren de eigen kleeding der kinderen en de bij hen in gebruik zijnde koloniale goederen.-
Waar op bij Art 4 § 8 de Straf is bepaald
Ontvreemding, verwaarlozing en beschadiging van eens anders goed
Dubbelde vergoeding van het ontvreemde, verwaarloosde of beschadigde uit zijn tegoed bij de Maatschappij, benevens opsluiting van één tot acht dagen in de strafkamer; om den anderen dag te water en brood, en bij herhaling met de  boeyen aan.

Met algemeene Stemmen heeft den Raad de aangeklaagden gecondemneert tot opsluiting in de strafkamer voor den tijd van acht dagen om den anderen dag te water en brood en hen ieder in het bijzonder te debiteren voor de som van Twee Gulden, zijnde de dubbelde vergoeding van het door hen ontvreemde.

De raad verlangd dat aan dit Vonnis onverwijld Executie zal worden gegeven.-

De gecondemneerde hebbende doen binnen staan is dit vonnis hen voorgelezen waar van Proces Verbaal is opgemaakt.

te Veenhuizen  1e Etablissement  op den Vierde September 1800 Veertig,
Poelman, pres
A.Textor
Kuipers
A vd Berg
J: van de Ven
Coelen, secr

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag