Proces verbaal van het verhandelde bij den raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het 1e Etablissement te Veenhuizen

Zitting van Vrijdag den 4e September 1840


De raad door den President geconvoceert zijnde waren alle de Leden tegen woordig.
door den President werd aan den raad kennelijk gemaakt de terug brenging van desertie van de weezen Jacobus Zanters en Rein frederiks Akkerboom

De raad heeft de aangeklaagde doen binnen staan om hen in deze te horen.
daar zij niets hoe ook genaamd ter hunner Verschoning konde bij brengen, zoo heeft de raad hen doen buiten staan om over de aan hen op te leggen Straf te delibereren.

Daar zij Art 3 van het reglement van Tucht hadden overtreden vervat sub § 2 “Zich zonder verlof uit de koloniën verwijderen” waar op bij Art 4 van meergenoemd reglement de straf onder § 2 is bepaald “Verwijdering uit de koloniën zonder verlof: hetzij die volvoerd en men van desertie terug gebragt is, hetzij die verhinderd is geworden.
Opsluiting van een tot acht dagen in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood en bij herhaling met de boeijen aan”

De raad heeft met algemeene Stemmen besloten zoo als dezelve besluit bij deze te condemneren Jacobus Zanters  tot opsluiting in de straf kamer voor den tijd van acht dagen om den anderen dag te water en brood en hem tevens te debiteren voor de Somma van Zes Gulden wegens betaalde premie en transportkosten. Zoo mede Rein frederiks Akkerboom mede tot opsluiting in de straf kamer voor den tijd van acht dagen om den anderen dag te water en brood.-

De raad verlangd dat aan dit Vonnis onverwijld Executie zal worden gegeven. de gecondemneerden hebbende doen binnen staan is dit vonnis hen voorgelezen.
Waar van Proces  Verbaal is opgemaakt .

Gedaan datum als boven is gemeld
Poelman, pres
A.Textor
Kuipers
AVDBerg
J: Van de Ven

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag