Proces verbaal van het Verhandelde bij den Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van Vrijdag den 3 September 1841


Eerste van twee zittingen op deze dag

Present:
J. Poelman, president
G. Kuipers }
A. Textor    }       Leden
L. Vrieze  }
J. Visscher }
L. Coelen, secretaris


De raad door den President geconvoceert zijnde waren alle de Leden tegenwoordig.-

Door de verplaatsing van het Lid der Raad K: Nieuwenhuis naar Kolonie N.1; was door den President in deszelfs plaats gekozen den Zaal opziener Jan Visscher.

De President opend de vergadering.

Is gelezen Extract uit het Register der Notulen van het verhandelde bij den raad van Tucht te Ommerschans gehouden op den 28 Augustus ll , waar uit constateerd, dat de wees Hendrik Kuiper, deserteur uit het Gesticht, op den 26 dier maand van Zwolle te Ommerschans was aangebragt.

De raad in overweging nemende dat de genoemde H. Kuiper reeds vroeger om begane misdrijven naar de Straf Kolonie Ommerschans is overgeplaatst geweest; zoo heeft de raad met algemeene Stemmen besloten om op hem toe te passen Art 9 van het hier voren gemeld reglement van Tucht en alzoo de Permanente Commissie der Maatschappij van Weldadigheid te verzoeken om zijn verblijf in de Straf Kolonie te Ommerschans voor een onbepaalde tijd te bekrachtigen.

Waar van Proces Verbaal is opgemaakt.
Geene de Leden iets hebbende voor te stellen houd de President de vergadering voor gesloten.

Gedaan te Veenhuizen as boven is vermeld.
J: Poelman, pres
A. Textor
Kuipers
L. Vrieze
J. Visscher
L. Coelen, secr.

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag