Extract uit het Register der Notulen van het verhandelde bij den Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van Zaturdag den 18 December 1841


Tweede van twee zittingen op deze dag

Present:
J. Poelman, president
G. Kuipers }
A. Textor    }       Leden
L. Vrieze  }
J. Visscher }
L. Coelen, secretaris


Alle de Leden zijn tegenwoordig.

De president deelt de raad mede eene aanklagte tegen de wees ...  Donia, en C. Uitdenbogaart wegens het kopen en verkopen van een hemd.

De raad heeft de aangeklaagde doen binnen staan om hen in deze te horen-
daar zij tegen deze aanklagte niets konde inbrengen, zoo heeft de raad hen doen buiten staan om over de aan hen op te leggen Straf te delibereren.-

Daar zij Art 2 van het Reglement van Tucht hadden overtreden vervat onder N. 8 Ontvreemding, verwaarloozing en beschadiging van eens anders goed of dat der Maatschappij,  tot welk laatste mede gerekend wordt te behooren de eigen kleeding der kinderen en de bij hen in gebruik zijnde koloniale goederen-
Waar op Art 4 § 8 de Straf toekend
Ontvreemding, verwaarlozing en beschadiging van eens anders goed
Dubbelde vergoeding van het ontvreemde, verwaarloosde of beschadigde uit zijn tegoed bij de Maatschappij, benevens opsluiting van één tot acht dagen in de strafkamer; om den anderen dag te water en brood, en bij herhaling met de boeijen aan.

met algemeene Stemmen heeft de raad beiden gecondemneerd tot opsluiting in de strafkamer voor de tijd van acht dagen om den anderen dag te water en brood en hen te debiteren voor f 2.30 zijnde dubbelde vergoeding van het ontvreemde.

Waar van Proces Verbaal is opgemaakt.

Den president brengt in rondvraag of er nog eene der Leden iets voor te stellen wordt de vergadering gesloten.

Aldus gedaan op datum als boven is gemeld.

(was get) J. Poelman, pres.    A. Textor    G. Kuipers    L. Vrieze    J. Visscher
Lager stond L. Coelen, secr

Voor Extract Conform, de Secretaris L. Coelen

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag