Extract uit het Register der Notulen van het verhandelde bij den Raad van Tucht voor weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het Eerste Gesticht te Veenhuizen

Zitting van Vrijdag den 18e Maart 1842


Present
J. Poelman, voorz.
A. Textor  }
G. Kuipers  }
J. Meijer     }   Leden
E. Buuck  }
en
L. Coelen
secretaris


De raad door den president geconvoceert zijnde waren alle de Leden tegenwoordig.-
De President opent de vergadering en maakt de raad kennelijk de terug brenging van desertie van de wees Karel Fredrik Pieters Graafland.

De raad doed den aangeklaagde binnen staan om hem ten deze te horen.-
daar  hij zonder voorkennis de Kolonie had verlaten en er niets ter zijner verontschuldiging was bij te brengen, heeft den raad hem doen buiten staan om over de aan hem op te leggen Straf te delibereren.-

Daar hij Art 3 van het reglement van tucht had overtreden vervat  Sub § 2 Zich zonder verlof uit de Koloniën te verwijderen, waar op Art 4 van gemeld reglement § 2 de Straf bepaald
Verwijdering uit de koloniën zonder verlof: hetzij die volvoerd en men van desertie terug gebragt is, hetzij die verhinderd is geworden.
Opsluiting van een tot acht dagen in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood en bij herhaling met de boeyen aan.

Naar aanleiding van dit Art: heeft de raad met algemeene Stemmen den aangeklaagde gecondemneert tot opsluiting in de straf kamer voor den tijd van acht dagen om den anderen dag te water en brood.
hem hebbende doen binnen staan is dit Vonnis hem voorgelezen.-
De president brengt in omvraag of ook noch iemand der Leden iets had voor te stellen, waar op de vergadering door den president wordt gesloten.

Gedaan te Veenhuizen als boven.
(was get) J. Poelman, pres.    A. Textor    G. Kuipers    J. Meijer    E. Buck
in kennis van mij
L. Coelen, secretaris
Voor Extract Conform,
de Secretaris     L. Coelen<

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag