Extract uit het Register der Notulen van het verhandelde in den Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en verlatene Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van Vrijdag den 17 Juny 1842


Present
J. Poelman, President
A. Textor  }
G. Kuipers  }
J. Meijer     }   Leden
E. Buuck  }
L. Coelen
secretaris

Alle de leden zijn tegenwoordig,- de president brengt ter tafel de terug brenging van desertie van de weezen Gerardus van Maanen en Cornelis de Jager.
De raad doet de aangeklaagde binnen staan om hen te horen,  daar zij met voorbedagte rade de Koloniën hadden verlaten  en er niets ter hunner verschoning was bij te brengen, zoo heeft de raad hen doen buiten staan om over de aan hen op te leggen Straf te delibereren.

Daar zij Art 3 § 2 Zich zonder verlof uit de koloniën verwijderen hadden overtreden , waar op Art 4 § 2 van gemeld  reglement de Straf bepaald Verwijdering uit de koloniën zonder verlof: hetzij die volvoerd en men van desertie terug gebragt is, hetzij die verhinderd is geworden.
Opsluiting van een tot acht dagen in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood en bij herhaling met de boeyen aan.

Naar aanleiding van dien heeft de raad met algemeen Stemmen beiden gecondemneerd tot opsluiting in de Straf kamer  voor den tijd van acht dagen om den anderen dag te water en brood.- waar van Proces Verbaal is opgemaakt.
De gecondemneerde hebbende doen binnen staan is dit vonnis hen voorgelezen.

Op rond vraag van de President niemand der Leden iets meer hebbende voor te stellen, word de vergadering gesloten.

Aldus opgemaakt op dag en datum als boven staat gemeld

Was getekend: J. Poelman, pres.      A. Textor  G. Kuipers J. Meijer  E.Buck

Lager stond mij bekend, L. Coelen, secretaris
Voor Extract Conform  de secretaris L. Coelen

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag