Extract uit het Register der Notulen van het verhandelde in den Raad van Tucht voor weezen, Vondelingen en verlatene Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van Vrijdag den 26 Mei 1843


Present
J. Poelman president
Leden: A. Textor, G. Kuipers, L. Vrieze, J. van de Ven
L. Coelen secretaris

De raad door den president geconvoceert zijnde waren alle de Leden tegenwoordig.

De president opent de vergadering en deelt aan den raad mede de terug brenging uit Groningen van den wees Willem Eerhardt die in de eerste dagen dezer maand van Kolonie 3, waar hij was gedetacheerd was weggeloopen en ingevolge ??? last des Heeren Directeurs der Kolonien alhier moest worden gehouden en voor den raad te recht staan.

De raad doed den aangeklaagden binnen staan om hem te horen, daar hij niets ter zijner verontschuldiging had in te brengen, heeft de raad hem doen buiten staan om over de aan hem op te leggen Straf te delibereren.

Daar hij Art 3 van het reglement van Tucht had overtreden vervat sub § 2 Zich zonder verlof uit de koloniën verwijderen, waar op Art 4 van gemeld reglement de straf bepaald
Verwijdering uit de koloniën zonder verlof: hetzij die volvoerd en men van desertie terug gebragt is, hetzij die verhinderd is geworden.
Opsluiting van een tot acht dagen in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood en bij herhaling met de boeyen aan.

Met algemeene stemmen heeft de raad den aangeklaagde gecondemneerd tot opsluiting in de straf kamer voor den tijd van zes dagen om den anderen dag te water en brood.

De gecondemneerde hebbende doen binnen staan is dit vonnis hem voorgelezen, waar van Proces Verbaal is opgemaakt.
Op rondvraag van den President niemand der Leden iets hebbende voor te stellen, wordt de vergadering gesloten.

Aldus opgemaakt op dag en datum als boven is gemeld
was get. J. Poelman, Pres
A. Textor, G. Kuipers, L. Vrieze, J. van de Ven, Leden,
lager stond mij bekend L. Coelen, secretaris

Voor Extract Conform,

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag