Eerste gesticht Veenhuizen

Notulen van het verhandelde in den Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen

Zitting van Donderdag den 23 Mei 1844


Present
J. Poelman, President
Leden: A. Textor, G. Kuipers, L. Vrieze, J. van der Ven
J. F. Morriën, Secretaris

De Raad door den President geconvoceerd zijnde waren alle leden tegenwoordig.

De President opent de vergadering en deelt aan den raad mede de terug komst van desertie van de wees J. Meesman welke zonder permissie zich naar Westervelde had begeven om aldaar knoopen van een ander te verkoopen, doch dat hem niet gelukte, daar hij door den Veldwachter werd tegen gehouden en opgebragt.

De Raad doet den aangeklaagde binnen staan om hem te hooren, daar hij de Koloniën met voorbedachten rade had verlaten, zoo was er niets ter zijner verontschuldiging in te brengen, waarom men hem heeft doen aftreden om over de aan hem op te leggen straf te delibereeren.

Daar hij art 3 § 2 en 8 van het Reglement van Tucht had overtreden, zich zonder verlof uit de koloniën te verwijderen, en ontvreemding, verwaarloozing en beschadiging van eens anders goed, waarop art 4 § 2 de straf aldus bepaald
Verwijdering uit de koloniën zonder verlof: hetzij die volvoerd en men van desertie terug gebragt is, hetzij die verhinderd is geworden.
Opsluiting van een tot acht dagen in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood en bij herhaling met de boeyen aan, en § 8 Ontvreemding, verwaarlozing en beschadiging van eens anders goed
Dubbelde vergoeding van het ontvreemde, verwaarloosde of beschadigde uit zijn tegoed bij de Maatschappij, benevens opsluiting van één tot acht dagen in de strafkamer; om den anderen dag te water en brood, en bij herhaling met de boeyen aan.

Met algemeene stemmen heeft den Raad den aangeklaagde gecondemneert tot opsluiting in de strafkamer voor den tijd van acht dagen om den anderen dag te water en brood met de boeyen aan; vervolgens hem te debiteren voor transportkosten van f 1.=

Waarvan Proces verbaal is opgemaakt, de gecondemneerde hebbende doen binnen staan is dit vonnis hem voorgelezen.

Op rondvraag van den President niemand der Leden van den Raad iets meer hebbende voor te stellen, wordt de Vergadering gesloten.

Aldus opgemaakt als boven is vermeld.
(Was Getekend)
J. Poelman, President
Leden: A. Textor    G. Kuipers    L. Vrieze    J. van der Ven   
J. F. Morriën, Secretaris

Voor Copie Conform
De Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag