Eerste gesticht Veenhuizen

Notulen van het verhandelde in den Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen

Zitting van Donderdag den 23 Mei 1844


Present
J. Poelman, President
Leden: A. Textor, G. Kuipers, L. Vrieze, J. van der Ven
J. F. Morriën, Secretaris

De Raad door den President geconvoceerd zijnde waren alle leden tegenwoordig.

De President opent de Vergadering en deelt aan den Raad mede, dat bij hem ingekomen is een bewijs houdende vergunning voor de Weezen H. Eberhardt, J. Karperhoek en P. Crokol om zich naar het 3e Gesticht te mogen begeven.

Door den Onder Directeur van dat Gesticht het bewijsje terug gezonden zijnde, als hem voorkomende dat de naamtekening van den Onder Directeur Textor valsch was, hetgeen duidelijk zigtbaar was, waarop gemelde jongelingen zijn gehoord, wie hunner of door wie hetzelve geschreven en ondertekend was;

geene dezer drie hetzelve geschreven hebbende wisten zij toch dat het valsch was, zijnde H. Eberhardt de jongeling die het plan ontworpen heeft en met kennisse van de andere twee P. Postema kweekeling bij het onderwijs, uitnodigde een zoo danig bewijs te schrijven en te ondertekenen, die daarop geroepen zijnde, verklaart heeft (d)en ondertekenaar van den naam des Onder Directeurs te zijn.

De President onderhoudt en vermaant hen alle vier strengelijk over dit misdrijf, schetst hen de gevolgen van eene zoo danige slechte handeling als in zaken van meer gewigt onverschoon en hoogst strafbaar bij den gewonen Regter, vermaand Postema in bijzonder, zich voortaan of nimmermeer aan zoo iets schuldig te maken, van wat aard het ook zijn moge.

De jongelingen hebbende doen buiten gaan, delibereerde de raad over de op te leggen straf.

Besluit; met algemeene stemmen ieder hunner te straffen met 8 dagen Provoost, om den anderen dag te water en brood en Postema daarenboven twee weken te schorsen in zijne verdiensten.

Waarvan Proces verbaal is opgemaakt, de gecondemneerden hebbende doen binnen staan is dit vonnis hun voorgelezen.

Op rondvraag der President niemand der Leden van den raad iets meer hebbende vor te stellen, wordt de vergadering gesloten.

Aldus opgemaakt als boven is gemeld.
Was getekend
J. Poelman, President
Leden: A. Textor    G. Kuipers    L. Vrieze    J. van der Ven
J. F. Morriën  Secretaris

Voor Copie Conform
De Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag