Extract uit de notulen van het verhandelde in de Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van Vrijdag den 12 Julij 1844


Present
J. Poelman, President
Leden: A. Textor, G. Kuipers, L. Vrieze, J. van de Ven
J. F. Morriën, Secr

De raad door de President geconvoceerd zijnde waren alle Leden tegenwoordig.

De president maakt den raad kenbaar dat vrijwillig van desertie terug gekomen is de wees Johannes Smit.

Voor den raad verschijnt gemelde Jongeling.

De president vraagt hem de redenen welke aanleiding hebben gegeven tot zijne ontvluchting.

Het zegt dat de handelingen des zaalopzieners Van der Poel hem daartoe hadden genoopt.

De Onder Directeur Binnen maakt den raad opmerkzaam dat het een Jongeling is van 20 Jaren oud, en nog bij afwisseling niet droog slaapt, die hem huishoudelijke straffen doen ondergaan zijnde hij overigens een Jongen van zeer berispelijk gedrag, die reeds vroeger gedeserteerd is geweest, een zwervend leven heeft geleden, en een groot voorstander is van onwil en ontevredenheid.-

Ondervraagd zijnde naar een ontslagbrief van een ontslagen Jongeling waarvan hij voorzien was zoo als men had meede gedeeld, ontkende hij het bezit daarvan, doch bij visitatie van de strafkamer werd dat stuk gevonden en bleek te zijn een ontslagbrief van een in dit voorjaar ontslagen Jongeling, waarop hij rees en zich vrij en ongehinderd kon bewegen en waarschijnlijk het doel had om na alhier van de noodigste kleeding stukken wederom te zijn voor zien andermaal te ontvluchten, hetzij dan met medeneming zijner goederen of die van anderen.

De Jongeling niets ter zijner verontschuldiging hebbende in te brengen, doet de raad hem buiten staan om over de op te leggen straf te delibereeren.

Besluit

Hoezeer niet vallende in de termen van naar de Ommerschans te worden verwezen als zijnde desertie voor de 2e maal, acht de Raad het toch noodig dezen Jongeling om zijn anders slecht gedrag, voor eenen onbepaalden tijd naar de strafkolonie Ommerschans te verwijzen, waartoe bij dezen de goedkeuring der Permanente Commissie wordt gevraagd.

Gedaan te Veenhuizen datum als boven .
Was getekend:  J. Poelman, President
Leden: A Textor         G. Kuipers    L. Vrieze    J. van de Ven
J. F. Morriën Secretaris
Voor Extract Conform De Secretaris J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag