Extract uit de notulen van het verhandelde in den raad van Tucht voor weezen, Vondelingen en verlatene kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van Zaturdag den 25 Julij 1846


Present
C. W. Rensing,  president
Leden    A. M. J. Textor    G. Kuipers    J. Meijer    A. v.d. Berg
J. F. Morriën, secretaris,

De Raad geconvoceert zijnde, wordt door de voorzitter geopend; de leden zijn allen tegenwoordig.

Wordt voorgenomen eene missive van den Adjunct Directeur te Ommerschans houdende kennisgeving dat aldaar zijn aangebragt de Jongelingen Johannes Koel, sub. N. 750, en Nicolaas Rozie, sub. N. 231, beiden deserteurs van het 1e Gesticht Veenhuizen.

De Raad gaat tot de behandeling van deze zaak over.

Gezien artikel 3 sub 2 van het Reglement van Tucht voor weezen, alwaar staat, zonder verlof zich uit de koloniën te verwijderen, zal volgen(s?) artikel 4 sub 2 worden gestraft met opsluiting van een tot acht dagen in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood en bij herhaling met de boeijen aan.

In aanmerking nemende dat Rozie, een der twee naar de Ommerschans overgeplaatste weezen is geweest, die na twee maanden verblijf aldaar door de Permanente Kommissie naar het 1e Gesticht zijn terug geplaatst, en dat hij na één week terug alhier geweest te zijn, wederom voor de 3e maal is weggeloopen.

Overwegende dat de boven bepaalde straffen op beide Jongelingen zonder vrucht andermaal zijn toegepast geworden, en wel volgens het register der Notulen respectievelijk 20 December 1845, 21 Februarij 1846 en van heden, en 23 Juny 1844, 4 April 1846 en van heden.

Zoo besluit de Raad met eenparige stemmen deze beide Jongelingen als geheel in de geest van  art. 9 van het Reglement van Tucht vallende, voor een onbepaalden tijd te moeten verwijzen naar de Ommerschans, in afwachting echter van de approbatie van de Permanente Kommissie.

Aldus gedaan te Veenhuizen op datum als in het hoofd dezes vermeld.
(was getekend)
C. W. Rensing,  A. M. J. Textor, G. Kuipers, J. Meijer, A. van den Berg, J. F. Morriën,

Voor Extract Conform
De Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag