Extract uit de notulen van het verhandelde in den Raad van Tucht voor Weezen, vondelingen en verlatene kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van Zaturdag den 12 September 1846


Present
C. W. Rensing,  president
Leden    A. M. J. Textor    G. H. Kuipers    J. Meijer    A. v.d. Berg
J. F. Morriën, secretaris,

De raad door den president geconvoceerd zijnde, waren alle de leden tegenwoordig.

De president opent de vergadering en maakt den raad bekend de verwijdering uit de Koloniën zonder verlof van:

Johannes Godefridus Rijssemus, sub N. 389, oud 16 Jaar, van Arnhem, deserteur voor de 1e maal, op den 1 September JL als deserteur na 3/m desertie afgevoerd, wijders door hem verkocht
1 Borstrok f 1.75
1 paar Koussen f -.95
1 Buis f 3.50
1 Halsdoek f -.35
1 Pet f -.80
1 Broek f 2.45
= f. 9.80

Wiebe Joukes van der Meulen, sub N. 1374, oud 19 Jaren van Heereveen, gedeserteerd te Wateren, voor de  1e maal.

De raad laat hen na vervolg binnen komen, om gehoord te worden, beide geven geene reden voor hunne ontvlugting te kennen, men geboot mitsdien dat zij moesten aftreden om over deze feiten te delibereeren.

Gezien het reglement van tucht bij artikel 3 § 2, waarop artikel 4 § 2 de straf bepaald
“Verwijdering uit de koloniën zonder verlof: hetzij die volvoerd en men van desertie terug gebragt is, hetzij die verhinderd is geworden.
Opsluiting van een tot acht dagen in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood en bij herhaling met de boeijen aan.”

Met algemeen stemmen heeft de raad de straffen opgelegd aan beide, respectivelijk opsluiting in de strafkamer voor den tijd 8 dagen om den anderen dag te water en brood, vervolgens te debiteren J: G: Rijssemus voor f 19.60, dubbelde vergoeding van ontvreemde kleeding op rekening oververdiensten, en W. J. van der Meulen voor f 12.50, zijnde voor betaalde premie en transport kosten op rekening oververdiensten.-

De gecondemneerden hebbende doen binnen staan, is hen dit vonnis voorgelezen, waarna men hen liet aftreden, en waar van dit tegenwoordig proces verbaal is opgemaakt.

Niemand der leden van den Raad iets meer hebbende voor te stellen, sluit de President de vergadering.

Aldus opgemaakt op datum als in het hoofd dezes vermeld, en ondertekend door:
C. W. Rensing,  president
Leden: A. M. J. Textor, G. H. Kuipers, J. Meijer, A. van den Berg,
J. F. Morriën, Secretaris

Voor Extract Conform
De Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag