Extract uit de Notulen van het verhandelde in den Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlaten Kinderen

Zitting van Zaturdag den 10 October 1846


Present
C. W. Rensing,  president
Leden    A. Textor    G. Kuipers    J. Meijer    A. v.d. Berg,
A. Textor, L.S.

De Raad door den president bij een geroepen zijnde, waren alle de leden tegenwoordig.

De president opent de vergadering, en maakt aan den Raad bekend de terug brenging van desertie van den wees: Hendrik Berg, N. 2069

De raad laat hem binnen komen om te worden gehoord.

Hij geeft te kennen, liever te Winschoten te zijn, dan in de Kolonie, als hebbende daar zijne bloedverwanten, met behulp van welke, hij, aldaar wel werk kan bekomen en zijn onderhoud verdienen.

De Burgemeester dier Gemeente heeft intusschen door den geenen welke hem terug gebragt heeft mondeling laten verzoeken, dat hij toch zoo danig alhier geplaatst mogt worden, van niet meer zoo gemakkelijk te kunnen ontvluchten.

In aanmerking nemende, dat dit zijne desertie voor de 3e maal is en het te voorzien is, zoo dra hij weder op vrije voeten komt, op nieuw zal beproeven weg te komen.

Zoo heet de Raad met algemeene stemmen besloten, aan de Permanente Commissie zijne verwijdering van hier naar de Straf Kolonie Ommerschans voor eenen onbepaalden tijd voor te stellen op dat hij onder een meer strenger toezigt kome, en niet zoo gemakkelijk zal kunnen wegloopen.

Wijders hem te debiteren voor f 9.50, zijnde premie en transportkosten, en voor den verkoop van
1 Hemd 1 Taille f 1.25
1 pr kousen 1 Taille f 1.10
1 doek 1 Taille f -.35
te zamen  f 12.50.-

Den gecondemneerden dit vonnis hebben medegedeeld, is hij, voorlopig, in arrest terug gebragt, in afwachting der goedkeuring van de Permanente Commissie.

Niemand der Leden van den Raad iets meer hebbende voor te stellen sluit de President de vergadering.

Aldus opgemaakt op datum als in het hoofd dezes vermeld en ondertekend door
was getekend C. W. Rensing, A. Textor, G. Kuipers, J. Meijer, A. van den Berg

Voor Extract Conform A. Textor

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag