Extract uit de Notulen van het verhandelde in den Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en verlaten Kinderen te Veenhuizen 1e Gesticht

Zitting van den 2 September 1848


Present
C. W. Rensing, Prest
Leden van den Raad: A.Textor,G. Kuipers, J. Meijer, A. v.d. Berg
J. F. Morriën, Secret

De Raad bij een geroepen zijnde, waren alle Leden tegenwoordig.

Wordt voorgenomen:

Johannes Annes Dijkstra N. 535 (wees) (desertie voor de 1e maal, met medeneming van Kleeding stukken aan andere toebehoorende, die echter bij zijne terug brenging van desertie aan de eigenaren zijn terug gegeven; hebbende hij dit feit bedreven tijdens hij zich aan het Instituut te Wateren bevond. Op eene aanklagt van den Instituteur naar dit gesticht terug geplaatst ten einde alhier voor het plegen dezer misdrijven voor de Raad van Tucht teregt te staan.)

Christoffel Vlak N825 (wees) (desertie voor de 1e maal, vrijwillig terug gekomen, verkoop van 1 hemd, 1 pr kousen M 2 Taille, tarief waarde f 1.05 en f.-95)

Willem Dumont N2017 (wees) (desertie voor de 1e maal)

De Raad gebood zij successivelijk binnen zouden staan om gehoord te worden.

Allen hadden niets in te brengen dat hun eenigsints verschooning konden aanbrengen.

Gezien Art 4 § 2 & Art 4 § 8 van het Reglement van Tucht voor Weezen, Vondelingen en verlaten Kinderen.

Gehoord het gevoelen van ieder lid in het bijzonder

Besluit te straffen als volgt

De Wees J. A. Dijkstra N535 met 8 dagen opsluiting in de strafkamer om den anderen dag te water en brood,

C. Vlak N825 met 8 dagen opsluiting in de strafkamer om den anderen dag te water en brood, tevens zijne rekening oververdiensten te belasten met f 4.- zijnde de dubbele tarief waarde van het verkochte,

en den Wees W. Dumont N2017 met 8 dagen opsluiting in de strafkamer om den anderen dag te water en brood, tevens zijne rekening oververdiensten te belasten met f 6.50 wegens premie en transport kosten.

Men liet hen binnen staan en las hun respectivelijk deze vonnissen voor, waarop zij aftraden.

Niets verder ter behandeling zijnde sluit de president de vergadering.

Aldus opgemaakt op datum als in hoofd dezes is vermeld en onderteekend door
(wgt)C. W. Rensing, President
Leden van den Raad: A. Textor, G. Kuipers, J. Meijer, A. v.d. Berg
J. F. Morriën, Secretaris

voor Copie Conform
de Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag