Extract uit de Notulen van het verhandelde in den Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen & verlaten kinderen te Veenhuizen N. 1

Zitting van den 27 October 1848


Present
C. W. Rensing, Prest
Leden van den Raad: A.Textor,G. Kuipers, J. Meijer, A. v.d. Berg
J. F. Morriën,
secretaris

Alle Leden zijn tegenwoordig.

Wordt voorgenomen

François Johannes Heghuizen N. P.K67 wees (desertie voor de 1e maal)

Matthijs Veldhuizen N1920 wees (desertie voor de 2e maal)

De Raad gebood zij successivelijk zouden binnen staan om gehoord te worden.

de eerst gemelde geeft als reden zijner desertie op, hij te zwaren arbeid op het land moest verrigten, voor welke hij geene genoegzame belooning ontving –

de laatst genoemde, gaf voor, dat zijn makkers hem steeds bij het landwerk plaagden, welke redenen door den Raad, die het nodige onderzoek, nopens hun voorgeven gedaan heeft, niet aannemelijk geacht zijn geworden.

Men liet hen buiten staan om over hun misdrijf te raadplegen.

Gezien Art 3 § 2
Verwijdering uit de koloniën zonder verlof: hetzij die volvoert en men van desertie terug gebragt is, hetzij die verhinderd is geworden!
waarop Art 4 § 2 de straf bepaald
Opsluiting in de strafkamer van 1-8 dagen, om den anderen dag te water en brood en bij herhaling met boeijen aan.

Gehoord het gevoelen van den Raad

Besluit

Den Wees F. J. Heghuizen N. P.K.67 te straffen met 8 dagen opsluiting in de strafkamer om den anderen dag te water en brood, tevens zijne rekening oververdiensten te belasten met f 7.- wegens betaalde premie en transportkosten

en de Wees M. Veldhuizen N1920 te straffen insgelijks met 8 dagen opsluiting in de strafkamer om den anderen dag te water en brood met boeijen aan, tevens zijne rekening oververdiensten te belasten met f 4.50 wegens betaalde premie en transport kosten.

Men liet hen binnen staan en las hun deze vonnissen voor.

Door geen der Leden iets voorgesteld zijnde sluit de President de vergadering.

Aldus opgemaakt op datum als in hoofd dezes vermeld en onderteekend door
(wgt)C. W. Rensing, Presdt
Leden van den Raad: A. Textor, G. Kuipers, J. Meijer, A. v.d. Berg
J. F. Morriën, Secretaris

voor Copie Conform
de Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag