Extract uit de Notulen van het verhandelde in den Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en verlaten Kinderen te Veenhuizen N. 1

Zitting van den 27 Februarij 1849


Present
C. W. Rensing, Presdt
Leden van den Raad:
A. Textor
G. Kuipers
J. v d Ven
B. Nijman
J. F. Morriën, secretaris

Alle Leden zijn present.

wordt voorgenomen:

François Johannes Wilhelmus Heghuijzen P.K. 67

(desertie voor de 2 maal, verkoop van 1 zwart voerlaken buis 1 Taille, 1 zwart voerlaken broek 2 Taille, 1 katoene Onderbroek 2 Taille, tarief waarde f 7.10)

Binnen gebragt zijnde, had hij geene aanneembare redenen ter zijnder verontschuldiging in te brengen.

Men gebood hij buiten zoude staan om over zijn misdrijf te raadplegen.

Gezien Art 3 § 4 van het Reglement van Tucht voor Weezen, Vondelingen en verlaten kinderen, waarop Art 4 § 2 de straf bepaald

Gehoord het gevoelen van elk Lid der raad in het bijzonder

Besluit:

De Wees F. J. W. Heghuijzen N. P. K. 67 te straffen met 8 dagen opsluiting in de strafkamer om den anderen dag te water & brood met boeijen aan, tevens zijne rekening oververdiensten te belasten met f 14.20 zijnde de dubbele tarief waarde van de verkochte kleeding stukken, zoo mede met f 6.- wegens betaalde premie & transport kosten; alzoo te zamen met f 20.20

Men liet hem binnen staan, las hem dit vonnis voor, waarop hij aftrad.

Niets verder ter behandeling zijnde, sluit de president de vergadering.
(was get) C. W. Rensing, President

Leden van den Raad: A. Textor, G. Kuipers, J. van de Ven, B. Nijman
J. F. Morriën, Secretaris

voor copie conform
de Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag