Extract uit het verhandelde in den Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en verlaten Kinderen te Veenhuizen 1e Gesticht

Zitting van den 19 Maart 1849


Present
C. W. Rensing, Presd
Leden van den Raad: A. Textor, G. Kuipers, J. van de Ven, B. Nijman
J. F. Morriën, secretaris

Alle Leden zijn tegenwoordig.

wordt voorgenomen:

Joseph Pedro
(wees) N70
a. diefstal van Honing ter waarde van ƒ 1.26 van den opziener A. Kasper te Groot Wateren, tijdens hij aldaar werkzaam was
b. Ontvreemding van ƒ -.70 in geld van den Kweekeling F. H. Campagne.
Ter oorzake van a & b is hij per resto nog ƒ 1.26 schuldig gebleven.

Martinus Harmens (wees) N1846 (1e desertie)

Men gebood zij successivelijk binnen zouden staan om gehoord te worden.

Joseph Pedro bekende zich aan het hem ten laste gelegde schuldig te hebben gemaakt.

Martinus Harmens had geene redenen ter zijner verontschuldiging aan te voeren.

Men liet hen buiten staan om over hun misdrijf te raadplegen.-

Gezien Art 3 § 8 van het Reglement van Tucht voor Weezen, Vondelingen & verlaten kinderen, waarop Art 4 § 8 de straf bepaald

Gehoord het gevoelen van elk Lid van den Raad in het bijzonder

Besluit

de Wees J. Pedro N70 te straffen met 8 dagen opsluiting in de strafkamer om den anderen dag te water & brood, wijders is door den raad besloten om de ƒ 1.26, die hij nog per resto schuldig is gebleven aan A. Kasper te Groot Wateren wegens diefstal van honing van zijn zakgeld in te houden, ten einde hij alzoo zijnen schuld bij genoemde A. Kasper te voldoen, geschiedende deze maatregel ten gevolge het verzoek van den Heer Instituteur te Wateren alwaar hij dit feit bedreven heeft

en de Wees M. Harmens N1846 te straffen met 8 dagen opsluiting in de strafkamer.

Men liet hen beide binnen staan, las hunne respective vonnissen voor, waarop zij aftraden.

Verder niets te verhandelen zijnde sluit de president de vergadering.

Aldus opgemaakt als in hoofd dezes vermeld en onderteekend door
(was get) C. W. Rensing, Presid
Leden van den Raad: A. Textor, G. Kuipers, J. v d Ven, B. Nijman
J. F. Morriën, Secretaris

voor Copie conform
de Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag