Extract uit de Notulen van het verhandelde in den Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en verlaten kinderen te Veenhuizen 1 Gesticht

Zitting van den 24 September 1849


Present
C. W. Rensing, Presd
Leden van den Raad: A. Textor, G. Kuipers, J. van de Ven, B. Nijman
J. F. Morriën, secretaris

De raad bij een geroepen zijnde, waren alle Leden tegenwoordig.

Wordt voorgenomen:

Hendrik de Puijt N1278 (wees) (desertie voor de 1e maal)

Fredrik Wilhelmus Remer N317 (wees) (verkoop 1 N.T. & Gez. Boekje, waarde f -.84)

Hendrik Flutsch N1950 (wees) (verkoop 1 N.T. & Gez. Boekje, waarde f -.84)

Men liet hen successivelijk binnen staan om gehoord te worden.

Eerstgenoemden had geene andere redenen ter verontschuldiging in te brengen dan dat alléén de zucht om zijne betrekkingen te Amsterdam te bezoeken, hem aanleiding tot het plegen van dit misdrijf had gegeven.

De beide anderen hadden geene verontschuldiging in te brengen en bekenden het ten hunne laste gelegde feit bedreven te hebben.

De Raad gebood, zij buiten zouden staan, om over hun misdrijf te raadplegen.

Gezien Art 3 § 4 van het Reglement van Tucht voor Weezen, Vondeling en verlaten kinderen en Art 3 § 8.- waarop Art 4 § 2 en Art 4 § 8 de straf bepaald

Gehoord het gevoelen van den Raad

Besluit:

De Wees H. de Puijt N1278 te straffen met 4 dagen opsluiting in de strafkamer, tevens zijne rekening oververdiensten te belasten met f 9.- wegens betaalde premie en transportkosten.-

de Weezen F. W. Remer N317 en H. Flutsch N1950 respectivelijk te straffen met 8 dagen opsluiting in de strafkamer, tevens hunne rekening oververdiensten te belasten elk met f 1.68 wegens dubbele vergoeding van Tarief waarde, voor de verkochte Godsdienstige kerkboeken.

De Raad gebood, zij binnen zouden staan, las hun respectivelijk dit vonnis voor, waarop zij aftraden.

Niets meerder ter behandeling zijnde, sluit de president de vergadering.

Aldus opgemaakt op datum als in hoofd dezes vermeld en onderteekend door
(wgt) C. W. Rensing,
Leden van den Raad: A. Textor, G. Kuipers, J. van de Ven, B. Nijman
J. F. Morriën, Secretaris   

voor Copie Conform
de Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag