Extract uit de Notulen van het verhandelde in den Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en verlaten kinderen bij het 1e Gesticht Veenhuizen

Zitting van den 20 October 1849


Present
C. W. Rensing, Presdt
Leden: A. Textor, G. Kuipers, J. van de Ven, B. Nijman
J. F. Morriën, secretaris

Alle Leden zijn tegenwoordig.

wordt voorgenomen:

Barend Beumer N58 (wees) (desertie voor de 1e maal, verkoop van 1 Pet, tarief waarde f -.80)

Willem Wijnands N1355 (wees) (desertie voor de 1e maal, verkoop van 1 Pet, tarief waarde f -.80)

De Raad gebood zij binnen zouden staan om gehoord te worden.

Beiden gaven voor, dat het verlangen om hunne familles te Amsterdam wonende te bezoeken, hen tot deze desertie aangespoord had.

Men gebood zij buiten zouden staan om over hun gepleegd misdrijf te raadplegen.

Gezien Art 3 § 2 van het Reglement voor Weezen, vondelingen & verlaten kinderen, waarop Art 4 § 2 de straf bepaald

Gehoord het gevoelen van den Raad

Besluit

De Weezen B. Beumer N58 en W. Wijnands N1355 ieder respectivelijk te straffen met 8 dagen opsluiting in de strafkamer om den anderen dag te water & brood, zoo mede hunne rekeningen oververdiensten te belasten voor elk met f 1.60 zijnde dubbele vergoeding voor de verkochte pet.

Door den Agent van Politie van Harlingen, waar beide gearresteerd zijn geworden, de volgens de wet bepaalde som, voor premie en transport kosten, geweigerd zijnde te ontvangen, daar hij voorgaf minder onkosten bij hunne arrestatie en transport naar herwaards had moeten maken, is dus voorloopig en tot nadere hier toe verwacht wordende bepalingen, hunne rekeningen oververdiensten nog niet belast geworden.

Men liet hen binnen staan, las hun respectivelijk deze vonnissen voor, waarop zij aftraden.

Door niemand der Leden eenig voorstel gedaan zijnde sluit de president de vergadering.

Aldus opgemaakt op datum als in het hoofd dezes vermeld, en onderteekend door
(wgt) C. W. Rensing, Presidt
Leden van den Raad: A. Textor, G. Kuipers, J. van de Ven, B. Nijman
J. F. Morriën, Secretaris   

voor Copij Conform
de Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1619

Notities bij het zittingsverslag