Extract uit de Notulen van het verhandelde in den Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en verlaten Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van den 16e Maart 1850


Present
C. W. Rensing, Pres
Leden van den raad: A. Textor, G. Kuipers, J. v d Ven, B. Nijman
J. F. Morriën, Secretaris

De raad te zamen gekomen zijnde waren alle Leden tegenwoordig.

Wordt voorgenomen

de aanklagte tegen den Wees Jacob Scherpenzeel N1538, door den Heer Instituteur te Wateren afgegeven den 15 dezer maand, inhoudende, hij Scherpenzeel zich niet alleen op eene brutale wijze tegen den Onder Directeur buiten aldaar te hebben uitgelaten, maar zich zelf niet ontzien heeft, dien ambtenaar op eene gewelddadige wijze aan te vallen.-
den 5e dier zelver maand van daar te zijn gedeserteerd met Cornelis van Veen N1432 en alleen of met mede hulp van laatstgenoemde (die nog niet van desertie is teruggekeerd), een laken buis van P. A. Erkelens, 1 hemd van J. Ferkenius, 1 pr kousen van H. Koeckes te hebben ontvreemd en mede genomen.

Men liet hem binnen staan om gehoord te worden.

Hij erkent de beschuldiging tegen hem ingebragt, onder opmerking nogthans, dat hij turfkruijer was en niet in de behoefte kunnende aankruijen, verzogt had een tweede tot hulp, dat hem door den Onder Directeur van buiten geweigerd werd, hij hier op brutaal werdt en hier over door gemelden Onder Directeur gestraft, zich tegen hem verzette.- den volgende dag is weggeloopen.- van Veen is te Haarlem gebleven, doch hij is vrijwillig terug gekeerd.

Van het gestolene door C. van Veen is hem niets bekend, zijnde hij ook daar niet aan handdadig geweest.

De Raad gebood hij buiten zoude staan om over zijn misdrijf te raadplegen.

Gezien Art 3 § 1 & 2 van het reglement van Tucht voor Weezen, Vondelingen en verlaten kinderen waarop Art 4 § 1 & 2 de straf bepaald.

Gehoord het gevoelen van den Raad

Besluit

Den Wees J. Scherpenzeel N. 1538 te straffen met 8 dagen opsluiting in de strafkamer om den anderen dag te water en brood.

Men liet hem binnen staan, las hem dit vonnis voor, waarop hij aftrad.

De president sluit de vergadering.

Aldus opgemaakt op datum als in hoofd dezes vermeld en onderteekend door
(wgt) C. W. Rensing, Presdt
Leden van den raad: A. Textor, G. Kuipers, J. van de Ven, B. Nijman
J. F. Morriën, secretaris

voor copie conform
de secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post 16 maart 1850 N23, invnr 668

Notities bij het zittingsverslag