Extract uit de Notulen van het verhandelde in de Raad van Tucht voor Weezen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Vergadering van den 27e Januarij 1852


Tegenwoordig
C. W. Rensing, President
Leden: A. Textor, G. Kuipers, L. Vrieze, J. van de Ven
J. F. Morriën, secretaris

De Raad te zamen gekomen zijnde, wordt door den voorzitter geopend.

De weezen P. J. Bos N2127, J. Sleutel N589, W. Smit N406, H. Heuvingh N1864 en H. J. Stumpff N96 PK beschuldigd van in de namiddag Godsdienst van zondag den 25 Januarij JL. te hebben gepraat en daardoor den Predikant zijn hinderlijk geweest, worden binnen geleid en gehoord.-

De door hun ingebragt wordende verontschuldigingen niets te beteekenen hebbende zoo worden zij allen schuldig verklaard.

Gezien art: 4 onderdeel 7 van het Reglement van Tucht voor weezen.

Wordt besloten

Alle de boven opgenoemde Weezen te straffen met opsluiting in de strafkamer gedurende den tijd van 8 dagen.


Wijders wordt binnen gebragt de wees J. S. van Stokkum N38 PK, die zich weerspannig tegen den Israelitische Zaalopziener Jacobson gedragen heeft.

Gezien art. 3 sub 1 en de daarop gestelde straf omschreven bij art 4 onderdeel 1 van het Reglement van Tucht voor Weezen

Wordt besloten

Den wees J. S. van Stokkum te straffen met 8 dagen opsluiting in de strafkamer.

De Raad wordt gesloten.

Aldus gedaan op dato als in hoofd dezes vermeld
De President en Leden
(get) C. W. Rensing, A. Textor, G. Kuipers, L. Vrieze, J. van de Ven
en J. F. Morriën

Voor copie conform
De Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van 13 april 1852 N3, invnr 723

Notities bij het zittingsverslag