Extract uit de Notulen van het verhandelde in den Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en verlaten kinderen bij het 1e Gest te Veenhuizen

Zitting van den 15 April 1854


Present:
C. W. Rensing, Prest
Leden van den Raad: G. J. Hendriks, W. Heidema, A. vd Berg, B. Nijman
J. F. Morriën, Secretaris

De raad bij een gekomen zijnde wordt door den voorzitter geopend.

Verschijnen voor dezelve de navolgende jongelingen, allen in het Gesticht verpleegd

Hendrik Bunk N3830, Bedelaars Kolonist, deserteur voor de 2e maal, daar bij verkocht
1 pet, Mans 3 taille
1 Zwarte broek voerlaken, Mans 3 taille   
1 Borstrok voerlaken, Mans 3 taille
Gezamentlijk waardig volgens tarief f 4,05

den Wees Jacob Huisman of Prengers N3
(deserteur voor de 2e maal)

den Wees Jeremias Leonardus van Dongen N540
(deserteur voor de 1e maal)

en den Wees Johannes Jansen N895
(deserteur voor de 1e maal)

Geen hunner kan iets inbrengen dat hem eenigsints konde verschonen.

Gezien Art 3 & 4 sub N 2 van het reglement van Tucht voor Weezen, Vondelingen en en verlaten Kinderen

Wordt besloten

te straffen als volgt:

Den Bedelaars Kolonist H. Bunk N3830 met 8 dagen opsluiting in de strafkamer om den anderen dag te water en brood met de boeijen aan, tevens zijne rekening oververdiensten te belasten met de dubbele waarde der verkochte Kleeding stukken en dus met f 8,10.

De Weezen J. Huisman of Prengers N3 met 8 dagen opsluiting in de strafkamer om den anderen dag te water en brood met de boeijen aan

En de Weezen J. L. van Dongen N540 en J. Jansen N895 ieder met 8 dagen opsluiting in de strafkamer om den anderen dag te water en brood.

Deze straffen worden hun bekend gemaakt en allen treden daar na af.

De Raad wordt gesloten.

Aldus opgemaakt op datum als in hoofd dezes vermeld en onderteekend door
(wgt) C. W. Rensing, President
Leden van den Raad: G. J. Hendriks, W. Heidema, A. vd Berg, B. Nijman
J. F. Morriën
Secretaris

voor Copie Conform
De Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van 7 juni 1854 N10, invnr 779

Notities bij het zittingsverslag