Extract uit de Notulen van het Verhandelde in den raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en verlaten Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van den 7 Augustus 1854


Present:
C. W. Rensing, Prest
Leden van den raad: G. J. Hendriks, W. Heidema, A. vd Berg, L. Vrieze
J. F. Morriën, Secretaris

De raad geconvoceerd zijnde, waren alle de leden tegenwoordig.

Worden voorgenomen

De Weezen hierna volgende
Abraham Gerardus van Dongen N539
wegens weerspannigheid tegen zijnen zaalopziener

Martinus Eijkmans N608
wegens ongehoorzaamheid en het willekeurig verlaten van zijn werk

Johanna Turf N1697
wegens ongehoorzaamheid, verzet, vloeken en onbetamelijke uitdrukkingen

Johannes Vloot N1150
desertie voor de 1e maal en verkoop van een zwart voerlaken buis, 1 doek M. 3 taille


De Bedelaars Kolonisten hiernavolgende
Balster Rap N689 en Egbertus Roemer N690, wegens desertie voor de 1e maal en het verkoopen door eerstgenoemden, van 1 pet M. 2 taille en de 2e, van 1 voerlaken buis, 1 dito broek en 2 doeken M. 1 taille.

Geene der door den raad verschenen weezen en bedelaars kolonisten hebben iets ter hunner verontschuldiging intebrengen.

Zij treden af om over hunne begane misdrijven te kunnen raadplegen.

Gezien art 3 § 1 Art 4 § 2 van het reglement van Tucht

Wordt besloten

te straffen de weezen:

A. G. van Dongen N539 met 8 dagen opsluiting in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood

M. Eijkmans N608.
met 8 dagen opsluiting in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood.

Johanna Turf N1697
met 8 dagen opsluiting in de strafkamer om den anderen dag te water en brood

Johannes Vloot N1150
met 8 dagen opsluiting in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood en tevens zijne rekening oververdiensten te belasten met f 7,40, zijnde het dubbele der tariefwaarde van de verkochte doek en buis Mans 3 taille

En de bedelaars kolonisten:

Balster Rap N 689
met 8 dagen opsluiting in de strafkamer, en zijne rekening oververdiensten te belasten met f 1,70 wegens den verkoop van 1 pet Mans 2 taille

Egbertus Roemers N 690
met 8 dagen opsluiting in de strafkamer, en zijne rekening oververdiensten te belasten met f 5,50, wegens verkoop van 1 voerlaken buis, 1 dito broek, en 2 halsdoeken Mans 3 taille, en hun tevens, bedelaars kolonisten zijnde, naar het 2e Gesticht overteplaatsen.

De beschuldigden binnen geroepen zijnde, wordt hun respectivelijk deze vonnissen bekend gemaakt, waarna zij aftraden en in arrest gebragt werden.

Niets meerder ter behandeling zijnde, wordt de raad door den Voorzitter gesloten.

Aldus opgemaakt op datum als in hoofd dezes vermeld en onderteekend door
(wgt) C. W. Rensing, President
Leden van den Raad: G. J. Hendriks, W. Heidema, A. van den Berg, L. Vrieze
J. F. Morriën
Secretaris

Voor Copie Conform
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van 19 september 1854 N 9, invnr 787

Notities bij het zittingsverslag