Extract uit de Notulen van het verhandelde in den Raad van Tucht voor Weezen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van den 25 Mei 1855


Present
de Heeren
C. W. Rensing, Presidt
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vriese, A. v d Berg
J. F. Morriën, Secret

De Raad  vergaderd zijnde, word door den Voorzitter geopend.

worden voorgebragt:

de Weezen
N299 Klaas Jordan
N956 Coenraad Kulcker
N186 Johannes Frederik van Sunder
N948 Stephanus Johannes Sprik
N1408 Sixtus Hendrikus Winkler
N1 (GD) Gerardus Carel Smit
& N22 (GD) Pieter Steenpoorte

en de Bedelaars Kolonisten
N1902 Christiaan Eerhard
N5945 Johan Jacob van Doetingh
N1046 Cornelis Andries Pieter Jagtman
& N2712 Cornelis de Marie

alle landwerkers, hebbende zij gezamentlijk ontvreemd 15 koppen Aardappelen Pooters uit de kuil op Hoeve N. 2, vervolgens eenige vuren aangelegd in het dennenboschje staande op de 1e wijk van den bouwboer Timmerman, om daarin de hoeveelheid aardappelen te willen braden; dit geschiedde in den namiddag te 6 ½ uren, na den arbeid, toen zij zich schuil hielden.
Bij gelegenheid dat de Boekhouder J. F. Morriën en de Onderwijzer S. Braak  zich op die hoogte bevonden, zijn voornoemde jongens door hen gearresteerd en aan den bouwboer overgeleverd, die vervolgens de Directie daarvan heeft kennis gegeven.

De President onderhoud bovenstaande jongens op eene ernstige wijze over hunne verregaande onvoorzichtigheid, om in een bosch vuur aanteleggen, waarna zij beloofden zich voortaan nimmer weer aan zulke verkeerdheden schuldig te zullen maken.

word besloten:

Voornoemde Jongens, ieder in het bijzonder, te straffen met 8 dagen opsluiting in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood, en vergoeding op hunne rekening oververdiensten van de ontvreemde aardappelen, ingevolge art 4 § 8 van het reglement der Raad van Tucht voor Weezen.

Niets meer te behandelen zijnde, word de Raad gesloten.

Aldus opgemaakt op datum als in het hoofd dezes vermeld en onderteekend door:
(get) C. W. Rensing, President
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vriese, A. v d Berg
J. F. Morriën Secretaris

voor Copie Conform
De Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van 26 juni 1855 N 2, invnr 807

Notities bij het zittingsverslag