Extract uit de Notulen van het verhandelde in den Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en verlaten Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van den 27 Julij 1855


Present
C. W. Rensing, presd
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, A. vd Berg
J. F. Morriën, secretaris

De raad vergaderd zijnde wordt door den voorzitter geopend.

Worden voorgenomen:

1 den Wees Hendrik Hooman N1038
(deserteur voor de 2e maal)

2 den Wees Cornelis Smecking N941
(ontvreemding van een paar schoenen en een doek, van zijne zaalmakkers, welke kleeding stukken weer te regt gekomen zijn)

3 den Wees Johannes Jansen N895
(deserteur voor de 2e maal)

4 den Wees Johannes Antonius Bartels N211
(ontvreemding van 3 Nld pond roggebrood)

5. den Bed Kolonist Hendrik van der Pot N1625 en Johannes Sprik Wees N948, beiden poging tot desertie)

Gehoord ieder der bovenvermelden in het bijzonder, die geene verschoonbare redenen kunnen inbrengen.

Gezien Art 4 § 2 en 8 van het reglement van Tucht voor Weezen, Vondelingen en verlaten kinderen.

Wordt besloten:

1e den Wees H. Hooman N1038 te straffen met 8 dagen opsluiting in de strafkamer, met de boeijen aan, om den anderen dag te water en brood.

2e den Wees Cornelis Smecking N941 te straffen met 8 dagen opsluiting in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood

3e den Wees Johannes Jansen N895 te straffen met 8 dagen opsluiting in de strafkamer om den anderen dag te water en brood

4e den Wees Johannes Bartels N211 te straffen met 8 dagen opsluiting in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood en dubbele vergoeding van het ontvreemde brood ad f. -,54 op rekening oververdiensten

en 5e de bedelaars Kolonist H. van der Pot N1625 en den Wees J. Sprik N948 ieder in het bijzonder te straffen met 8 dagen opsluiting in de strafkamer om den anderen dag te water en brood.

Niets meerder te behandelen zijnde wordt de raad gesloten.

Aldus opgemaakt op datum als in hoofd dezes vermeld en onderteekend door
(wgt) C. W. Rensing, president
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, A. vd Berg
J. F. Morriën, secretaris

voor Copie Conform
De Secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van 11 september 1855 N 5 invnr 813

Notities bij het zittingsverslag