Extract uit het verhandelde in den raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en verlaten kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen Zitting van den 17 Augustus 1855


Present
C. W. Rensing, Presdt
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, A. vd Berg
J. F. Morriën, secretaris

De raad vergaderd zijnde wordt door den voorzitter geopend, wordt voorgenomen:

De desertie van den Wees Johannes Jansen N895 dewelke heeft plaats gehad op den 1e Augustus jl., voor de 4e maal, en van welke desertie, hij door een politie bediende uit Wittelte nabij het dorp Dwingelo op den 11e dezer maand is teruggebragt.

Voornoemde jongen heeft reeds vroeger wegens desertie voor de raad teregt gestaan, en wel op den 15 April 1854, 27 Julij 1855, met verkoop van Koloniale Kleeding stukken.

Binnengebragt zijnde kan hij geene verschoonbare redenen inbrengen.

Gezien Art 4 § 2 van het reglement van Tucht voor Weezen, vondelingen en verlaten kinderen

Gehoord het gevoelen van den Raad

Wordt besloten

den Wees J. Jansen N895 te straffen met 8 dagen opsluiting in de strafkamer om den anderen dag te water en brood met de boeijen aan, en daarna overplaatsing naar de Ommerschans, dit laatste echter onder approbatie van de Perm: Commissie.

De wees Jansen wordt dit vonnis bekend gemaakt.

Aldus opgemaakt op datum als in hoofd dezes vermeld en onderteekend door
(wgt) C. W. Rensing, Presdt
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, A. vd Berg
J. F. Morriën, secretaris

Voor Copie Conform
De Secretaris
J. F. MorriënBijlage 1: Velletje met aantekeningen


Johannes Jansen Wees N895
Geb 10 Julij 1838
Aangek 26 Mei 1845
Gedesert en terug 10 April 1854
Gedesert 1 terug 2 Julij 1855
Gedesert 12 terug 14 Julij 1855
Gedesert 1 terug 11  Aug 1855
en op de 27 Aug 1855 overgeplaatst naar de Strafkol aan het 2e Gest te VeenhuizenBijlage 2: Besluit van de permanente commissie


Nr 12
’s Gravenhage, den 25 Sept 1855

DE PERMANENTE COMMISSIE DER MAATSCHAPPIJ VAN WELDADIGHEID

Gelezen den brief van den Dir der Kolonien van den 17 dezer N 2602 en de daarbij ingezonden Processen Verbaal van de Raden van Tucht bij de Gestichten te Ommerschans en Veenhuizen over de maand Augustus ll.

Besluit

te bekrachtigen de verwijzing voor een onbepaalden tijd naar het 2e Gesticht te Veenhuizen van den wees M. Agtseribbe N545, als mede de verwijzing voor een onbepaalden tijd naar de Ommerschans van den Wees J. Jansen N 895.-

Afschrift dezer zal worden gezonden aan den Dir der Kolonien ter uitvoering.
de P.C.

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van 25 september 1855 N 12, invnr 815

Notities bij het zittingsverslag