Extract uit de Notulen van het verhandelde in de raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en verlaten Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van den 4 Julij 1856


Present
C. W. Rensing, Presd
Leden: G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, B. Nijman
J. F. Morriën, secretaris

De raad bij een geroepen zijnde waren alle leden tegenwoordig.

Worden voorgenomen.

1e de Weezen
Gerrit Wegman, N PK71
Johannes Roerade, N PK42
Gerrit Mourikx, N PK59
allen deserteurs voor de 1e maal, zijnde kweekelingen op het Instituut te Wateren welke voorgaven aldaar niet te kunnen aarden, en door hunne desertie weder in het Gesticht te worden opgenomen.

2e de Bed Kol:
Hendrik van Tilburg, N1202
Jan Hendrik Smit, N404
beiden deserteurs voor de 1e maal, de eerste bij desertie verkocht 1 doek en grijze pet M 3 taille ad f 1,10, en de laatste verkocht 1 pet M 3 taille ad f -,80

3e de Weezen
Berend Jans Pekelder, N1625 en
Jan van Tongeren, N694
die zich in den laten avond uit de Zaal hebben weten te  verwijderen door een raam, met het voornemen vogel nestjens uit te halen.

Gehoord bovenstaande personen die niets ter hunner verontschuldiging kunnen inbrengen

Gezien Art 3 § 1,2 en 9 van het reglement van Tucht voor Weezen, Vondelingen en verlaten kinderen

Wordt besloten te straffen als volgt.

1e de Weezen G. Wegman, J. Roerade, G. Mourikx ieder met 8 dagen opsluiting in de strafkamer om den anderen dag te water en brood, en daar na weder naar het Instituut te Wateren overteplaatsen.

2e de Bed. Kol. H. van Tilburg en J. H. Smit, met 8 dagen opsluiting in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood, benevens vergoeding van de verkochte kleeding stukken en terug plaatsing naar het Bedelaars Gesticht.

3e de Weezen B. J. Pekelder en J. van Tongeren met 8 dagen opsluiting in de strafkamer om den anderen dag te water en brood.

Deze vonnissen worden hun bekend gemaakt.

Niets meerder te behandelen zijnde, wordt de vergadering gesloten.

Aldus opgemaakt op datum als in hoofd dezes vermeld en onderteekend door
(wgt) C. W. Rensing, Voorzitter
Leden van de Raad: G. J. Hendriks, W. Heidema, L. Vrieze, B. Nijman
J. F. Morriën, secretaris

voor Copie Conform
De secretaris
J. F. Morriën

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, bij post van 19 augustus 1856 N4, invnr 840

Notities bij het zittingsverslag