Raad van tucht voor weeskinderen bij Veenhuizen-3

Vergadering van den Raad op den 27 October 1829


Art 1
De Leeden zijn allen tegenwoordig.-

Art 2
De President opent de Raad

Art 3
De gedurende deeze week bij den Raad ingekomene klagten worden door den Secretaris voorgelezen en houdende dat de Weezen J. Sikkers, B. van Woerden, A. de Leeuw, J. Tiekemeijer, J. Broekman en W. Franken zich zouden hebben schuldig gemaakt aan het ontvreemden van knollen op het land staande.- als mede dat S. Sloots, S. van Amstel, G. Tichelaar & G. Rijpstra zich steeds aan verwaarlozing hunner kleedingstukken schuldig maken.-

Art 4
De beklaagden in dezen worden schuldig bevonden aan het hun ten laste gelegde.-

Art 5
De Raad verwijst B. van Woerden, A. de Leeuw & J. Sikkers voor 3 maal 24 uur & J. Tiekemeijer, J. Broekman & W. Franken ieder voor 4 maal 24 uur in de strafkamer om den anderen dag te water en brood volgens art 4, 8e onderdeel van het Reglement, als mede S. Sloots, G. Rijpstra voor 4 maal 24 uur in de strafkamer om den anderen dag te water en brood, benevens S. van Amstel & G. Tichelaar tot dezelfde straf, edoch als bij herhaling met boeijen aan.

Art 6
De zaalopziener van der Kamp wordt met de executie belast

Art 7
Geene der Leeden iets meer hebbende in te brengen, zoo sluit de President de Raad.-

Aldus gearresteerd op dato als boven
De president & Leden
A.de Geus, C. Hulst, L.N.Bandering, J. Emmelot, W. v/d Kamp

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1622


Notities bij het zittingsverslag