Weeskinderen derde gesticht Veenhuizen

Raad van Tucht juni 1830 onvolledig


Eerste vel van het zittingsverslag niet getranscribeerd.

(...)

Overwegende dat de beklaagden een sujet is welke met krachtdadige middelen moet teregt gesteld worden, ten einde hem tot zijn pligt te brengen.-

De Raad is van gevoelen dat de boeijen straf hoewel juist niet bij het 1e onderdeel van art 4 van het Reglement bepaald, evenwel alhier dient geappliceerd te worden, het geen de Raad vertrouwd, dat in een buitengewoon geval de goedkeuring der Permanente Kommissie zal mogen wegdragen.-

Wordt besloten dat den persoon van A. Steiger zal gestraft worden met strafkamer arrest voor den tijd van 8 dagen om den anderen dag te water en brood met de boeijen aan.-

De Zaalopziener Jeune zal hieraan dadelijk executie geven.

Aldus gearresteerd op dato als boven
De President & Leden

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1622


Notities bij het zittingsverslag