Weeskinderen bij het derde gesticht Veenhuizen

Vergadering van den Raad van Tucht op den 11e September 1830


De Raad van Tucht is vergaderd tengevolge bij den Voorzitter ingekomen klagten van den zaalopziener Jeune opgemaakt tegen de Weezen W. de Ruiter, C. Verhoef, A. Stoep, A. van Kampen, G. Kuit, J. Overman, J.F. Schiller, L.J.B. Caart, W. de Bruin & B. de Leeuw welke zich op den 7e September JL niettegenstaande het uitdrukkelijk verbod evenwel naar de Norger Jaarmarkt hebben begeven.-

De Leden van den Raad allen tegenwoordig zijnde gaat men over tot ’t horen der genoemde jongelingen welke echter allen hunnen misstap bekennen, en geene hunner daartegen iets meer in te brengen.-

In aanmerking nemende dat de Weezen C. Verhoef, A. Stoep, A. van Kampen en J.F. Schiller zich voor de tweede maal voor de Raad bevinden.-

De Raad verwijst G. Kuit, Overman, L.J.B. Caart en W. de Ruiter ieder voor 8 maal 24 uur in de strafkamer, benevens C. Verhoef, A. Stoep, A. van Kampen en J. F. Schiller voor dezelfde tijd, edoch op den anderen dag te water en brood, terwijl W. de Bruin en B. de Leeuw, wegens hunne jongheid worden gestraft met 5 maal 24 uur strafkamer arrest, een en ander overeenkomstig met art 4 2e onderdeel van ’t reglement van tucht.-

De zaalopziener Jeune wordt met de executie hiervan belast.-

Aldus gearresteerd op dato als boven

De president en Leeden
A. de Geus, C. Hulst, L. NBandering, J. Emmelot, van der Kamp

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1622


Notities bij het zittingsverslag