Raad van tucht voor weeskinderen

Vergadering van de Raad van Tucht binnen het 3e Gesticht op den 1e November 1830


De Raad geopend zijnde neemt onderscheidene klagten voor door de zaalopzieners van der Kamp, Bloemeijer en van Geffen ingediend tegen de navolgende weezen als:


Tegen J. Hartog wegens het stelen van wortelen en zich telkens verwijderen van de kolonie zonder verlof.


- A. Bruin bij nagt in een anders kisje betrapt.


- M. Kok en D. Canard wegens het weglopen van het Landwerk en het van daar naar het 1e gesticht gaan.


- G. Tamsma, welke zich niet ontzien heeft de schoolmeester te brutaliseren met toevoeging van God onkiezende woorden.


- A. van der Mark en L. Wissekerke, hebben zich tegen duidelijk verbod des avonds uit de ziekezaal verwijderd en zich met jongens buiten deur opgehouden.


- A. Roelofs, M. Rozenburg & T. de Booi, hebben zich zonder permissie naar het 2e gesticht begeven en aldaar bij binnen kolonisten vertoeft.


- T. Hermeling, J. Timmermans, E. Lubben, C. Overman, T. Klouwer, F. Mok, J. Broekman en A. Dirksen zijn van het Landwerk weggeloopen en onder weg door den WelEd Gestr Heer Visser Inspecteur der Koloniën op deszelfs terug reize naar fabriek staand aangehouden en aan het gesticht terug gebragt.


- J. Broekman, J. Lenting & Maurits hebben zich schuldig gemaakt aan het ontvreemden van wortels in de buurschap Een.


- J. Lenting, welke zich op heden wederom van het werk heeft verwijderd


Overwegende dat alle vorenstaande misdrijven zoo al niet bekend evenwel bewezen zijn, uitgezonderd dat van A. Bruin, wien wel is waar in een anders kisje betrapt is, edog niet kan beschuldigd worden van er iets uitgenomen te hebben.-


De Raad gaat alzoo over tot het toepassen der straffen op bovenstaande misdragers overeenkomstig het Reglement van Tucht voor Weezen Vondelingen en Verlatene Kinderen gearresteerd door de Permanente Kommissie op den 8e Julij 1829 en verwijst meergenoemde Weezen als volgt:

J. Hartog tot 2 maal 24 uur strafkamer arrest

A. Bruin als voren

M. Kok en D. Canard 4 maal 24 uur strafkamer arrest om den anderen dag te water en brood

G. Tamsma 8 maal 24 uur om den anderen dag te water en brood

A. van der Mark & L. Wissekerke
, de eerste voor de 3 maal voor de Raad zijnde, 8 maal 24 uur met de boeijen aan, en de tweede genoemde 3 nagten strafkamer arrest

A. Roelofs, M. Rozenburg en T. de Booi, 2 nagten strafkamer arrest

T. Hermeling, J. Timmermans, E. Lubben, C. Overman, T. Klouwer, F. Mok en J. Broekman en A. Dirksen de eerste tot 6, de tweede tot 8, de derde tot 6, de vierde tot 8, de vijfde tot 6, de zesde tot 6, en de agste tot 6 maal 24 uur in de strafkamer om den anderen dag te water en brood, terwijl zevende, genaamd J. Broekman al voor de 4e maal voor de Raad verschijnende onder approbatie van de Permanente Kommissie verwezen wordt naar de Strafkolonie aan de Ommerschans gelijk geschied bij deze

J. Broekman, J. Lenting en Maurits ieder tot 8 maal 24 uur in de strafkamer om den anderen dag te water en brood.

J. Lenting andermaal tot 8 maal 24 uur in de strafkamer met boeijen aan, en om den anderen dag water en brood

Aldus gearresteerd op dato als boven

De President en Leeden
A.de Geus, C. Hulst, L. NBandering, J. Emmelot, van der Kamp
Rensing, secr.

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1622


Notities bij het zittingsverslag