Weeskinderen bij het derde gesticht Veenhuizen

Vergadering van den 29 December 1830


De Leeden van de Raad zijn allen tegenwoordig.-

De zaalopziener van der Kamp heeft eene klagte ingediend contra de Weezen A. Montfoord en S. Sloots houdende dat zijl: bij de huisvrouwen van de arbeiders kolonisten Raman & Groen zouden verkwanseld hebben hembden en koussen welke zijl: ontvreemd hadden,
als:
Uit het kistje van het weesmeisje J. Waverijn 1 hembd
Uit het kistje van het weesmeisje M. Ekkers 1 hembd
Uit het kistje van het weesmeisje E. Versteeg 1 paar zwarte sayetten koussen.-
en dat zijl: daarvoor zouden genoten hebben een bord met gekookte aardappelen met zout.-

De Raad ondervraagt deswegens S. Sloots en A. Montfoord
de eerste bekend haar misdrijf; kan geen verontschuldiging inbrengen, beloofd beterschap, verzoekt verschoning etc etc: op welk een en ander gewoonlijk de verhalen uitloopen; terwijl Montfoord te kennen geeft in dezen geheel onschuldig te zijn als hebbende Sloots nimmer tot haar begaane misstap aangezet of aangeraden, veel minder daar in behulpzaam geweest.-

De Raad vermeent dat Montfoord wel degelijk, op de afgelegde verklaring van Sloots, in dezen betrokken mach worden, te meer daar zij meermalen voor diergelijke zaken door de Raad is teregt gesteld geworden.-


De Huisvrouwen van de kolonisten Raman en Groen worden ontboden; de eerste is gecompareerd, terwijl de tweede door ongesteldheid wordt verhinderd.-

Vrouw Raman ontkend het door Sloots van Waverijn ontvreemde hembd gekogt of ontvangen te hebben, terwijl Sloots daar op te kennen geeft dat haar oudste zoon het hembd nog draagt; evenwel blijft zij alles ontkennen.-

De Raad twijffelt geen oogenblik of Vrouw Raman heeft zich hier aan schuldig gemaakt als kennende haar, juist voor een sujet welke zich meermalen met kwanselarijen met Weezen heeft opgehouden.- daar er egter geene genoegzame bewijzen zijn, en de arbeiders huisgezinnen niet door de tegenswoordige Raad kunnen verwezen worden, zoo zal het onderzoek ten dezen bij de eerstvolgende Vergadering, heden over acht dagen omtrend bovengenoemde twee Vrouwen Raman en Groen worden voortgezet, ten einde als dan naar bevind van zaken te handelen.

De Wees Sloots zal worden gestraft voor 4 dagen strafkamer arrest, en voor de herhaling van misdrijf met de boeijen aan, terwijl Montfoord voor 4 dagen in de strafkamer zal worden opgesloten voor het aanraden en aansporen van S. Sloots tot de begane misstap.-

Aldus gearresteerd op dato als boven
De President & Leeden

A.de Geus, C. Hulst, L. NBandering, van der Kamp, J. Emmelot

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1622


Notities bij het zittingsverslag