Raad van tucht voor weeskinderen

Vergadering van de Raad van Tucht bij het 3e Etablissement te Veenhuizen
op den 2e februarij 1831


De Raad is door den president geconvoceerd, in zake als

1e tegen M. Ekkers welke een boezelaar heeft te zoek gemaakt. De beklaagde geeft te kennen bij verhoring dat haar dezelve afgestolen is.
De raad is gebleken dat zij dezelve verkwanseld heeft en condemneerd haar tot 2 dagen strafkamer arrest.

2e tegen L. Zheisema, welke zich zonder permissie naar het 2e Gesticht heeft begeven.
Gehoord de beklaagde welke te kennen geeft dat hare Tante zich in het 2e gesticht bevind en zij die eens had willen bezoeken.
Word besloten zulks voor dit maal over het hoofd te zien, doch men waarschuwd haar, voor eene tweede misstap, als wanneer zij dan overeenkomstig het reglement zal worden gestraft.-


3e tegen A: Vrieze welke een bril in een doosje uit een winkel te Norg gestolen heeft, bij gelegenheid dat hij zich zonder permissie derwaards begeven had.

Overwegende dat de beklaagde in de vorige Raad van den 15 Januarij ook is teregt gesteld geworden.

Overwegende dat hij vóór het bestaan van het tegenwoordig Reglement van tucht, onderscheidene malen is voor de Raad geweest.

Overwegende dat hij zich dagelijks aan al wat onbetaamlijk is schuldig maakt.

Condemneerd alzoo den Wees A. Vrieze onder approbatie der Permanente Kommissie naar de Kolonie Ommerschans.


4e tegen Jan Holkamp en A.J. Smit welke zich hebben schuldig gemaakt aan het steelen van aardappelen.
Worden met hun begane feit gestraft met 4 dagen strafkamer arrest om de andere dag te water en brood.

5e tegen L. Geerts of Post en Pieterman beide wegens desertie.

Overwegende dat L. Geerts of Post reeds meer malen voor de raad is geweest doch dat zulks tijdens het vorige bestaande reglement heeft plaats gehad.

Overwegende dat Pieterman in de vorige raad wegens desertie is verschoond geworden, uit hoofde zijner jongheid.

Overwegende dat hij zich nu als wel degelijk bij herhaling daar aan heeft schuld gemaakt.

Condemneerd L. Geerts of Post en Pieterman beiden tot 8 dagen strafkamer arrest om den anderen dag te water en brood en als bij herhaling met de boeijen aan.


6e tegen G. Slord welke eene rok  heeft gestolen van den wees T. Holkamp en eene somma van f 4.- aan zilver geld van den boekhouder Rensing, alwaar zij eenig werk aan huis verrigt had.-
De beklaagde bekend hare misstap.

Overwegende dat zij ten tweede malen voor de Raad verschijnt.

Overwegende dat er geene vergoeding kan plaats vinden, uit hoofde zij geene oververdiensten geniet en niet te goed heeft.

Wordt alzoo gestraft met acht dagen strafkamer arrest om de anderen dag te water en brood, en met de boeijen aan.


Alle voorstaande straffen zijn geappliceerd ten gevolge het voor Weezen Voondelingen en verlatene Kinderen gearresteerde en in viguer zijn reglement van Tucht.

Alle de straffen in dezen gewezen, zullen onmiddelijk worden ten uitvoer gebragt exceptie die van de verwijzing naar de strafkolonie Ommerschans waarop approbatie van de Permanente Kommissie zal worden ingewacht.

Aldus gearresteerd op dato als boven
de President en Leeden
A. de Geus, C. Hulst, L. NBandering

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1622


Notities bij het zittingsverslag