Raad van tucht voor weeskinderen

Vergadering van de Raad van tucht bij het 3e Etablissement te Veenhuizen op
den 11e februarij 1831De Raad

Gelezen de klagten tegen de Weezen.

1e B: de Leeuw en Pieterman welke zich zonder verlof van de kolonie hebben verwijderd.

2e Barenen en Joh: Tiekenmeijer welke zich almede niet ontzien hebben de kolonie te verlaten en door de Veldwachter van Eelde terug gebragt.


Gehoord de beklaagde B: de Leeuw welke zegt door Pieterman te zijn misleid.

Gehoord den Wees Pieterman welke geen de minste redenen van verschooning wist in te brengen.

Gehoord de Weezen Barenen en Tiekenmeijer welke almede geene redenen van verontschuldiging kunnen aanvoeren.


Overwegende dat B de Leeuw zich niet kan verontschuldigen en voor de 2e maal voor de Raad verschijnt, als op den 11 September 1830 ter zake van zich niettegenstaande het sterk verboden was, naar de Jaarmarkt te Norg had begeven.

Overwegende dat den Wees Pieterman niets ter verschoning kan inbrengen en voor de 3e maal voor de Raad verschijnt (als op 15 Januarij wegens desertie) op den 2e februarij (wegens desertie).

Overwegende dat den Wees Barenen welke evenmin iets ter verschoning kan aanvoeren en zich voor de 3e maal aan misdrijven heeft schuldig gemaakt als op den 30 augustus 1829 (wegens het ontvreemden van Tuinvruchten) en op den 1 October 1830 (voor ontvreemding van kousen).

Overwegende dat den Wees Tiekenmeijer welke ook niets kan aanvoeren wat ter zijner verontschuldiging kan bijdragen, en voor de 2e maal voor den Raad verschijnt, als op den 27 October 1829 (voor het ontvreemden van knollen).


Gezien het Reglement van Tucht gearresteerd bij besluit der Permanente Commissie dd 8 Julij 1829 N. 19.


Condemneerd

1e B de Leeuw voor 8 maal 24 uren strafkamer arrest om den anderen dag te water en brood  met de boeijen aan

2e C: Pieterman onder approbatie der Permanente Kommissie naar de Ommerschans.

3e Barenen voor acht maal 24  uren strafkamer arrest om den anderen dag te water en brood met de boeijen aan

4e Tiekenmeijer voor acht maal 24 uren strafkamer arrest om den anderen dag te water en brood


Aldus gearresteerd op dato als boven
De President en Leeden
A. de Geus, C. Hulst, L. NBandering,

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1622

Notities bij het zittingsverslag