Weeskinderen

Extract uit de Notulen van het verhandelde in de Raad van Tucht, gehouden op den 10 februarij 1835
Kolonie Veenhuizen 3e Gesticht


De Leden zijn allen tegenwoordig en de Voorzitter opent de Raad.
   
Wordt voorgenomen de ontdekte Zwangeren Staat van Aafje dochter van de weduwe Helmich (bedelaars huisgezin).-

Alvorens hierover te kunnen raadplegen moet men de beschuldigde horen, die tot dat einde ontboden wordt en binnen komt.

De President vraagt haar of het waarheid is, dat zij in eenen Staat van Zwangerschap verkeerd, waarop zij ten antwoord geeft van Ja, en dat zulks van den Weesjongen Kwaak is, met wien zij beleed onzedelijken omgang gehad te hebben.-

De beschuldigde treed daar na af.
 
De bestedeling J. Kwaak (N10 Part: Kontrakt) komt binnen.

De President vraagt hem of het waarheid is dat Aafje Helmich verklaard, namentlijk dat hij de vader van het kind  zal zijn, dat eerlang uit haar staat geboren te worden, waarop hij te kennen geeft van Ja, er bij voegende dat hij haar altijd getrouw zal blijven.
  
De President beveelt dat Kwaak zal aftreden.

Overwegende dat hier ten vollen confessie bestaat en dat men alzoo zonder verdere consideratien tot de strafbepaling kan overgaan.

Gezien art 2 van het Reglement van Tucht voor de arbeiders Huisgezinnen mede op de bedelaars huisgezinnen van toepassing, luidende “onzedelijke omgang met of verleiding tot onzedelijkheid van anderen”
alsmede Art 3 sub 2 zijnde van de volgende inhoud “Verplaatsing voor eenen onbepaalden tijd naar de Kolonie aan de Ommerschans van hen die ongeregeldheden en misdrijven onder La d en f genoemd, begaat.”
 
Condemneert alzo Aafje Helmich onder approbatie van de Permanente Kommissie voor een onbepaalde tijd naar de Kolonie Ommerschans.-
alsmede
J. Kwaak (N10 part. Kontr) mede voor eenen onbepaalden tijd naar eene der bedelaars Gestichten, ofschoon in het Reglement van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen geen artikel van toepassing in dezen gevonden wordt, zoo dat deze verwijzing in het bijzonder onder approbatie van de Permanente Kommissie geschied.-

De Raad wordt gesloten.

Aldus gedaan op dato als in het hoofd dezes vermeld.

De President en Leeden
S. B. Drijber, C. W. Rensing, L. NBandering, J. Emmelot, Js. Van Geffen, C. Koens, C. Blanken


Bijgeschreven in de kantlijn bij Helmich: N141 van de bedelaars

 Bijgeschreven in de kantlijn bij Kwaak: N887B, van Regenten van het Weeshuis te Tholen overgen. Geb. 9 Dec 1811

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1622

Notities bij het zittingsverslag