Weeskinderen

Kolonie Veenhuizen 3e Etablissement
Extract uit Verbaal van het verhandelde in de Raad van Tucht op den 3 Junij 1835.-

De Raad is vergaderd en wordt door den Voorzitter geöpent.-

Er wordt eene aanklagte door den Zaal opzieners Emmelot en van der Tempel ingebragt tegen de Weezen J. de Jong, D. van Nispen, P. Troost, C. Haarman, J. Tanto & J. Schaas welke op den 24 Meij JL het Landwerk hebben verlaten en naar Norg zijn gegaan alwaar het Jaarmarkt was, en dat J. de Jong twee messen en D. van Nispen een schaar aldaar ontvreemd hebben, van eenen kramer die van die waren te koop had.-

De beschuldigden worden binnen geroepen en bekennen hunne misdrijven

Worden weder buiten gelaten.

Gezien art 4 van het Reglement van Tucht luidende als volgt:
Sub 2: “Verwijdering uit de koloniën zonder verlof: hetzij die volvoerd en men van desertie terug gebragt is, hetzij die verhinderd is geworden.
Opsluiting van een tot acht dagen in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood en bij herhaling met boeijen aan”
Sub 8: “Ontvreemding, verwaarlozing en beschadiging van eens anders goed
Dubbelde vergoeding van het ontvreemde, verwaarloosde of beschadigde uit zijn tegoed bij de Maatschappij, benevens opsluiting van één tot acht dagen in de strafkamer; om den anderen dag te water en brood, en bij herhaling met de boeijen aan.”

Overwegende dat zij allen ten vollen hunne misdrijven hebben beleden.-

Overwegende dat zijl. geen te goed bij de Maatschappij hebben tot de te doene dubbelde vergoeding, hetwelk boven dien niet zoude kunnen plaats hebben, naardien den eigenaar der ontvreemde goederen onbekent is.-
  
Wordt besloten de Weezen P. Troost, C. Haarman, J. Tanto en J. Schaas als zonder verlof de kolonie verlatend hebbende te straffen met acht dagen strafkamer benevens J. de Jong en D. van Nispen voor veertien dagen strafkamer, allen om den anderen dag te water en brood, op beide laatsten voor hunne dubbelde overtreding ook de dubbelde straf toegepast.-

De beschuldigden komen binnen en hun vonnis wordt voorgelezen, waar na zij weder om afgaan.-

Niemand der Leeden iets meerder hebbende in te brengen zoo wordt de Raad gesloten.-

Aldus gedaan op dato als boven

De President & Leeden
S. B. Drijber, C. W. Rensing, L. NBandering, J. Emmelot, W. van Tellingen
Haarman, Secretaris

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1622


Notities bij het zittingsverslag