Weeskinderen bij het derde gesticht Veenhuizen

Raad van Tucht gehouden op den 27 Augustus 1838 bij het 3e Etablissement te Veenhuizen

De Raad geconvoceert zijnde wordt door den Voorzitter geöpent.

Wordt voorgenomen de desertie van de Weezen M. L. H. van den Berg N185 en M. Philippi, P.K. N46, die heimelijk de Kolonie op den 26e dezer verlaten hebben en op den volgenden dag door de Veldwagter van Beesterzwaag zijn teruggebragt geworden.

De opgenoemde weezen worden binnen geroepen en gehoort, hunne verontschuldigingen bestaan daar in, dat zij voornemens zouden geweest zijn famille van van den Berg in Vriesland te gaan bezoeken, en daar na zouden teruggekomen zijn, en dat zijl. geen plan gehad hadden weg te zullen blijven, zijl. treden daar na af.

Overwegende dat van den Berg op den 30 Augustus 1837 ook reeds gedeserteerd is geweest en door den Veldwagter van Franeker is teruggebragt.-

Overwegende dat Philippi hoe wel oud genoeg nogthans niet van de schrandersten is, en door van den Berg tot de desertie is verleid geworden.

Gezien art 4 van het Reglement van Tucht voor de weezen, luidende:
“Verwijdering uit de koloniën zonder verlof”
“ hetzij die volvoerd en men van desertie terug gebragt is, hetzij die verhinderd is geworden.”
“Opsluiting van een tot acht dagen in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood en bij herhaling met boeijen aan”

De President vraagt het gevoelen van de Raad ten dezen.

Met eenparige stemmen wordt besloten het bovenstaande artikel van het Reglement ten vollen toetepassen.

Condemneert de bestedeling M. Philippi tot opsluiting in de strafkamer gedurende acht dagen om den anderen dag op water en brood benevens M. L. H. van den Berg tot diezelfde straf, doch wegens herhaling van misdaad met de boeijen aan.

De beide schuldigen worden binnen geroepen en met hun vonnis bekent gemaakt en worden daar na naar de strafkamer gebragt.

De Raad wordt gesloten.

Aldus gedaan op dato als boven
De President en Leden
S. B. Drijber, C. W. Rensing, L.NBandring, D. van den Tempel, J. Emmelot

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1622


Notities bij het zittingsverslag